کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ورام‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ائ‍ل‌ م‍س‍ت‍ح‍دث‍ه‌
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ -- ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌
 
پدیدآور:
ن‍ام‍ن‍ی‌، ف‍رح‌، ۱۳۴۹-
وی‍ل‍ک‍ی‍ن‍ز، ش‍ون‌، ۱۹۷۵ - م‌
م‍ح‍م‍ودی‌، س‍ی‍د م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ورام‍ی‍ن‌ - پ‍ی‍ش‍وا)، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ه‍ب‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍اح‍ب‌ ال‍زم‍ان‌(ع‍ج‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل CCNP security secure 642-637 [ سی . سی . ان . پی . سکیوریتی سکیور۶۴۲-۶۳۷ ]
ویلکینز، شون ، ۱۹۷۵ - م ؛  ورامین موسسه انتشاراتی مهبد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭و۹‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع کامل CCNP security secure 642-637 [ سی . سی . ان . پی . سکیوریتی سکیور۶۴۲-۶۳۷ ] [منبع الکترونیکی ]
ورامین موسسه انتشاراتی مهبد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲،۴۳ م‌/، ۵۱۰۵/۵۹ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید
محمودی ، سید محسن ، ۱۳۴۳- ؛  ورامین انتشارات علمی فرهنگی صاحب الزمان (عج )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۸/۵‬,‭‌م۳‌م۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بسکتبال
نامنی ، فرح ، ۱۳۴۹- ؛  ورامین bتلفن ناشر : ۰۲۱۲۹۳۳۸۸۸- ۰۹۱۲۲۷۸۱۹۰۸ ،آدرس ناشر :ورامین / پیشوا/ شهرک نقش جهان / مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا دانشگاه آزاد اسلامی (ورامین - پیشوا)، انتشارات علمی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌ن۲آ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک