کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ - داده‌ پ‍ردازی‌
روب‍وت‍ی‍ک‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ده‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
ک‍وپ‍ی‍ن‌ ، ب‍ن‌
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
پ‍ورذاک‍رع‍رب‍ان‍ی‌، س‍وداب‍ه‌، ۱۳۵۲-
ره‍ن‍م‍ون‌، رام‍ی‍ن‌
ع‍ب‍دال‍ه‌زاده‌ ب‍ارف‍روش‌، اح‍م‍د
ث‍ق‍ه‌الاس‍لام‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۱-
ب‍رات‍ک‍و،ای‍وان‌
ی‍غ‍م‍ای‍ی‌، ف‍رزی‍ن‌
م‍ن‍ه‍اج‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۳۸-
ب‍راگ‍ا، ن‍ی‍وت‍ن‌ س‍ی‌.
ق‍ب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍ادی‌، م‍ه‍دی‍ه‌
ب‍رت‍ک‍و، ای‍وان‌
ری‍چ‌،ای‍ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ع‍ب‍ادی‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
آذرب‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌): دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌). واح‍د ت‍ف‍رش‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دول‍ت‍م‍ن‍د
ارس‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
س‍پ‍اه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارت‌ ون‍وس‌
س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
س‍ه‍ادان‍ش‌
ج‍ل‍وه‌
زان‍ی‍س‌: ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی و برنامه نویسی پرولوگ
براتکو،ایوان ؛  تهران انتشارت ونوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۶‬,‭‌ب۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سیستم های خبره : با فصولی درباره شبکه های عصبی مصنوعی ، تئوری مجموعه های فازی
غضنفری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌غ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی : رهیافتی نوین
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هوش محاسباتی
منهاج ، محمدباقر، ۱۳۳۸- ؛  تهران مرکز نشر پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌م۸‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
راسل ، استوارت جاناتان ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
ریچ ،ایلین ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۹‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر هوش مصنوعی توزیع شده
عبداله زاده بارفروش ، احمد ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۷‬,‭‌ع۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
رهنمون ، رامین ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۸۸۷‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
داستان شیرین هوش مصنوعی =The sweet story of Artificial intelligence
رهنمون ، رامین ؛  تهران ارسا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۸۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هوش محاسباتی
منهاج ، محمدباقر، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران ): دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران ). واحد تفرش   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌م۸‍ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع هوش مصنوعی ویژه دانشجویان مهندسی کامپیوتر - - IT مکاترونیک : شرح درس ، شرح نکات مهم ،...
شادی ، مهدیه ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۲۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی : مفاهیم بنیادی
راسل ، استوارت جاناتان ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۵-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
کوپین ، بن ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ب۳‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی رهیافتی نوین
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران زانیس : شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هوش مصنوعی = Artificial Intelligence Concepts
یغمایی ، فرزین ؛  تهران دانشگاه جامع علمی کاربردی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ی۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی و برنامه نویسی پرولوگ
برتکو، ایوان ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۶‬,‭‌ب۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی از رهیافت علوم شناختی
ثقه الاسلامی ، علیرضا، ۱۳۵۱- ؛  تهران دولتمند   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ث۷‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی و ژنتیک الگوریتم
پورذاکرعربانی ، سودابه ، ۱۳۵۲- ؛  لاهیجان ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌پ۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روبوتیک ، مکاترونیک و هوش مصنوعی
براگا، نیوتن سی . ؛  تبریز عبادی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۱‬,‭‌ب۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی (رشته مهندسی کامپیوتر) مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد. درس ، نکات کنکوری ....
قبادی ، علی ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ق۲‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2