کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ورم‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ورم‍ون‍ه‍ا
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ -- )ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ورر، ک‍ات‍اری‍ن‍ا
ل‍وی‍ن‌، راج‍ر
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
ف‍اطم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هورمونها و فعالیتهای بدنی
تهران وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل تربیت بدنی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هورمونها
لوین ، راجر ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭V-QP‬,‭۵۷۱‬,‭‌ل۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هورمونها و فعالیت ورزشی
بورر، کاتارینا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۱۸۷/۳‬,‭‌ت۸‌ب۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک