کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ه‍م‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
ان‍س‍ان‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
پ‍ول‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ق‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
دو و م‍ی‍دان‍ی‌ -- م‍رب‍ی‍گ‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
آم‍ار
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر
س‍پ‍ه‍ردوس‍ت‌ ،ح‍م‍ی‍د
ک‍اظم‍ی‌ ،ای‍رج‌
ق‍ادری‌ اح‍س‍ان‌پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌
داوو،
وای‌ ول‍و، ف‍ران‍ک‌ راب‍رت‌
ح‍س‍ن‍ی‍ن‌، پ‍ری‍س‍ا
ش‍ی‍رک‍ون‍د، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۸-
ب‍ال‍ی‍س‍ت‍روس‌، ح‍وزه‌ م‍ان‍وئ‍ل‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، غ‍لام‍رض‍ا
خ‍ت‍ن‌ل‍و، ح‍س‍ن‌
ص‍ف‍اک‍ی‍ش‌ ه‍م‍دان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
س‍رل‍ک‌ ،اح‍م‍د
م‍ه‍رگ‍ان‌، ن‍ادر
س‍ی‌ی‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ وس‍ت‍ون‌
ک‍ردب‍چ‍ه‌، ح‍م‍ی‍د
ف‍ت‍ح‍ی‌ پ‍ور،غ‍لام‍رض‍ا
اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌ ،ح‍م‍ی‍د
س‍ی‍ل‍واری‌،م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
روزان‍دی‍ش‌
ک‍رش‍م‍ه‌
ن‍ورع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ن‍ور ع‍ل‍م‌
ش‍وق‌ دان‍ش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍ج‍و
ف‍ن‌ آوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و طرز اجرای مسابقات
شعبانی بهار، غلامرضا ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌ش۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
سی یرز، فرانسیس وستون ؛  همدان فن آوران   ، ?۱۳۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س۹‌ف۹‬,‭?۱۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انشان شناسی فرهنگی
وای ولو، فرانک رابرت ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۳۱۶‬,‭و۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی : شامل ترجمه دقیق متون ، ...
همدان دانشجو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ت۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
< ۱۰۰۰= هزار>[هزار] آزمون ذخیره و بازیابی اطلاعات
ختن لو، حسن ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۲۵‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برترین سایتهای ایرانی
قادری احسان پور، مرتضی ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ق ۱۶‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی راهنمای مربیگری در دومیدانی
بالیستروس ، حوزه مانوئل ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۶۰/۶۷۵‬,‭‌م۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی (کتاب خاص ) ریچارد ا. سیلورمن
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول ومبانی فناوری اطلاعات
داوو، ؛  همدان نورعلم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد
شیرکوند، سعید، ۱۳۳۸- ؛  همدان نورعلم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ش۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
صفاکیش همدانی ، غلامرضا ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ص۷‌ح۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
کردبچه ، حمید ؛  همدان روزاندیش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
اسمعیلی ،حمید ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
کاظمی ،ایرج ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
فتحی پور،غلامرضا ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد
مهرگان ، نادر ؛  همدان شوق دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی عمومی
حسنین ، پریسا ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۴/۵‬,‭‌ح۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پول ،ارز و بانکداری
سرلک ،احمد ؛  همدان نور علم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌س۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه یک
سیلواری ،محمد رضا ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در اقتصاد و مدیریت
سپهردوست ،حمید ؛  همدان نور علم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4