کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍وی‍س‍ی‌
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ف‍ره‍ن‍گ‌
وب‍گ‍اه‌ه‍ا -- چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍وی‍س‍ی‌ و ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
ادب‍ی‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
 
پدیدآور:
ف‍وگ‍م‍ان‌، روب‍رت‌
ن‍وروزی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۵۱-
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
م‍وق‍وف‍ه‌ ی‍ی‌، زه‍را، ۱۳۶۲-
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍رارد، ج‍ودی‍ت‌
ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۵-
خ‍س‍روی‌، ف‍ری‍ب‍رز، ۱۳۳۳-
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۷-
رول‍ی‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍اپ‍ار
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍اق‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
خ‍ان‍ه‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو
تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل موضوعی و نمایه سازی : مبانی نظری و توصیه های عملی
فوگمان ، روبرت ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ف۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی کتاب : راهنمایی برای ناشران ، نمایه سازان ، کتابداران ، مولفان و مترجمان
نوروزی ، علیرضا ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ن۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی همارا
آقابخشی ، علی اکبر ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭آ۷‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی و چکیده نویسی
رولی ، جنیفر ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭ر۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نمایه سازی =Basic indexing
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌م۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه فرهنگی فارسی "اصفا"
خسروی ، فریبرز، ۱۳۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی همارا
آقابخشی ، علی اکبر، ۱۳۲۷- ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭آ۷‌ن۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی موضوعی ، نمایه سازی مفهومی
نوروزی ، علیرضا، ۱۳۵۵- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ن۹‌ن۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرور متون در علوم پایه و پزشکی به زبان ساده : روش ماتریس
گرارد، جودیت ؛  تهران خانه زیست شناسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۱۸/۶‬,‭‌گ۴‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی صفحات وب
موقوفه یی ، زهرا، ۱۳۶۲- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲۴‬,‭‌م۸۶‌ن۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی تصاویر
نوروزی ، یعقوب ، ۱۳۵۱- ؛  قم bتلفن ناشر : ۳۲۱۰۳۳۴۴-۳۲۱۰۳۳۴۵،آدرس ناشر :بلوار الغدیر- دانشگاه قم دانشگاه قم ، انتشارات   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ن۹۵‌ن۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک