کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍چ‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍رم‌ اف‍زار ورک‌ ب‍ن‍چ‌
وب‌ -- پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود -- داده‌پ‍ردازی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
Andrews, Jean
ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اس‍م‍ی‍ت‌، ک‍رت‍ی‍س‌
م‍ع‍ت‍م‍دی‌، اح‍م‍د
ری‍وردان‌، رب‍ک‍ا
ای‍ت‍ک‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
ن‍ای‍ه‍وف‌، لاری‌
ل‍م‍ی‌، ل‍ورا
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍ی‍ادی‌ م‍ق‍دم‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ان‍ک‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌
ب‍ای‍ن‍ز، ج‍ی‍م‌
ه‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ارت‌
اف‍ن‌ ب‍ک‌، ج‍ان‌
ان‍دروز، ج‍ی‍ن‌
ی‍ان‍گ‌، ه‍ی‍و
 
ناشر:
ن‍ص‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی جاوا: خودآموز سریع در ۲۱ روز
لمی ، لورا ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ل۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهیافت حل مسئله در الکترونیک
دیانی ، محمود ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۲‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رهیافت حل مسئله در مدار
دیانی ، محمود ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی سیرز - زیمانسکی
یانگ ، هیو ؛  تهران موسسه علمی و فرهنگی نص   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ی۱۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جاوا اسکریپت در ۲۴ ساعت
مانکر، مایکل ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع + A [ای ]
اندروز، جین ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مهندسی مدار
هیت ، ویلیام هارت ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام برنامه نویسی پایگاه داده ها برای وب
باینز، جیم ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭و۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش لینوکس ۷ در ۲۴ ساعت
کیادی مقدم ، مرتضی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ک۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی پایگاه داده ها با ویژوال بیسیک ۶ [شش ] در ۲۱ [بیست و یک ] روز
اسمیت ، کرتیس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
میکروپروسسورها ۸۰- Z،۸۰۸۰ ،۸۰۸۵ : طرز کار، برنامه نویسی ، مدارهای واسط عیب یابی
افن بک ، جان ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی تکنیک پالس
معتمدی ، احمد ؛  [تهران ] نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Frontpage 2000[مایکروسافت فرانت پیچ ]
شرکت مایکروسافت ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل المان محدود به کمک ANSYS [انسیس ]
شعبانعلی ، محمدرضا ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌ش۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در ++C [سی ++]
نایهوف ، لاری ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی C[سی ] در ۲۱ روز
ایتکن ، پیتر ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش SQL [اس . کیو. ال ] در ۲۱ روز
تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۴۶آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش :(Electronic WorkBench ) EWB آزمایشگاه مجازی طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکی [ منبع الکترونیکی ]
تهران انتشارات نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۸آ /، ۷۸۷۴ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
راهنمای جامع + A [ای ] برای مدیریت ، تعمیر و نگهداری کامپیوترهای شخصی [ منبع الکترونیکی ]
تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۲ر/، ۷۸۸۷ ، KT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft SQL server 2000 programing [مایکروسافت اس کیوال سرور دو هزار پروگرمینگ ]
ریوردان ، ربکا ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9