کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ه‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
اق‍ت‍ص‍اد ری‍اض‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ آم‍وزش‍ی‌ -- ای‍ران‌
ف‍ارس‍ی‌ -- گ‍وی‍ش‍ه‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا۱۳۲ ق‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌۱۴
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‌ ۸۰۵۱( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ال‍ف‍ب‍ای‍ی‌ ک‍ردن‌ م‍ق‍ل‍وب‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
م‍ع‍ت‍م‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
اک‍ب‍ری‌ ش‍ال‍چ‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ن‍ج‍دی‌، ب‍ی‍ژن‌
م‍ک‌ ل‍ی‌، ورا
ش‍م‍س‌، ن‍اص‍ر
گ‍ری‍م‍ال‍دی‌، رال‍ف‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ج‍واد
ب‍اروز، پ‍ل‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ک‍ش‍ان‍ی‌، خ‍س‍رو
ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌
س‍ی‍م‍ون‍ز، ج‍ورج‌ ف‍ی‍ن‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر اس‍راء
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهان
کریمی ، جواد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۲۱۱‬,‭‌ک۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
لیتهولد، لوئیس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
سیمونز، جورج فینلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌س۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربردی
گریمالدی ، رالف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌گ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭QC،V‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۹‬,‭-۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اقتصاد کلان : یک مقدمه ریاضی
باروز، پل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ب۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده متون ادب فارسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۵‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درباره نشر کتاب و حق مولف
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰‬,‭د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
شهیدی ، جعفر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭‌ش۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گویشی خراسان بزرگ
اکبری شالچی ، امیرحسین ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۱۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه فیزیک
مرکز نشر دانشگاهی .گروه فیزیک ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵‬,‭و۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ریاضی و آمار: انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی زانسو
کشانی ، خسرو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ک۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با C-8051 [ سی -۸۰۵۱ ]
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تبیین شاخص های بهره وری دانشگاه ها =Desiging and explaining the universities productivity indexes
شمس ، ناصر ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران ) مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶/۲۴‬,‭‌ش۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر موضوعی قرآن کریم
جوادی آملی ، عبدالله ؛  قم مرکز نشر اسراء   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭‌ج۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای تاریخی تهران
معتمدی ، محسن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۹‬,‭‍ه۸۷‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
یوزپلنگانی که با من دویده اند
نجدی ، بیژن ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۴۳‬,‭‌ج۳‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰=صد و پنجاه > [صد و پنجاه ] اصطلاح انگلیسی
مک لی ، ورا ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭V-PE‬,‭۱۴۶۰‬,‭‌م۷‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9