کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍دن‍س‍ازی‌ - ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
رب‍اط م‍ت‍ق‍اطع‌ ق‍دام‍ی‌ -- زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا
ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ -- آزم‍ون‌
ت‍م‍ری‍ن‌ ( ورزش‌ - )اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
دی‍اب‍ت‌ - ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
اس‍ت‍ع‍داد ورزش‍ی‌
دوپ‍ی‍ن‍گ‌ در ورزش‌
ورزش‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍رک‍ت‌ آم‍وزی‌
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ ) در آب‌
ت‍م‍ری‍ن‌ زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
ورزش‍ک‍اران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍وم‍پ‍ا، ت‍ودور
رم‍ض‍ان‍ی‌ ن‍ژاد، رح‍ی‍م‌، ۱۳۴۰-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۶-
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ودن‌ ل‍ی‍ن‌
ک‍ون‍ت‍رراس‌، ب‍رت‌، ۱۹۷۶ - م‌
ب‍رک‌، ک‍وی‍ن‌
م‍وری‌، م‍ارت‍ا
خ‍ات‍م‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۷-
ده‍ب‍اش‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ، ۱۳۶۴-
ای‍ران‍دوس‍ت‌، خ‍دی‍ج‍ه‌، ۱۳۴۷-
گ‍ی‍گ‍و، ات‍س‍ی‍و
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۶-
درزاب‍ی‌، ت‍ی‍م‍ور، ۱۳۴۹-
ن‍ظرع‍ل‍ی‌، پ‍روان‍ه‌، ۱۳۳۲-
س‍ل‍م‍ان‌، زه‍را، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ت‍م‍ی‌ و ش‍رک‍ا:ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌: ش‍رک‍ت‌ ج‍ازی‍ک‍ا
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌: ش‍رک‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ت‍م‍ی‌ و ش‍رک‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
درزابی ، تیمور، ۱۳۴۹- ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۳۶‬,‭د۴‌س۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی و تخصصی : مجموعه خلاصه دروس ، نکات گرامری ، سوالات طبقه بندی شده و تالیفی
حسینی ، علی ، ۱۳۴۶- ؛  تهران نشر علوم ورزشی : شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ت۴‌ح۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بسکتبال
برک ، کوین ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۹/۲‬,‭‌ب۴ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حرکات اصلاحی : خلاصه مطالب درسی ، نکات ویژه کنکوری و سوالات طبقه بندی شده همراه با پاسخ
خاتمی ، امیر، ۱۳۶۷- ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۷۲۵‬,‭‌خ۲‌ح۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول نوین ورزش در آب ( با رویکرد تمرین فعالیت بدنی و آبدرمانی )
تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۱/۱۷‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فعالیت ورزشی ، تمرین و دیابت : با رویکرد اثرات فعالیت بدنی بر پیشگیری و کنترل دیابت
تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌ف۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی دوپینگ (مرجع کامل استروئیدهای آنابولیک و داروهای پپتیدی )
دهباشی ، محسن ، ۱۳۶۴- ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۰‬,‭د۹‌ف۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سرپرستی و مدیریت در ورزش
فهیمی نژاد، علی ، ۱۳۵۶- ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌ف۹۸‌س۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
کونترراس ، برت ، ۱۹۷۶ - م ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۴۶/۵‬,‭‌ک۹آ۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد تئوری سازمان در ورزش
رمضانی نژاد، رحیم ، ۱۳۴۰- ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭ر۸‌ک۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فعالیت هایی برای رشد مهارت های حرکتی ظریف
اسمیت ، جودن لین ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ورزش یک ، دو و سه
تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭و۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
توانبخشی قلبی
تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۸۲‬,‭‌ت۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
استفاده و سوء استفاده از هورمون توسط ورزشکاران
گیگو، اتسیو ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۵۷۱‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زمان بندی تمرین : (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی )
بومپا، تودور ؛  تهران شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا:نشر علوم ورزشی : شرکت جازیکا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۴۶‬,‭‌ب۸۷ز۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه رفتار حرکتی و روانشناختی ( آشنایی با ابزار و آزمونها)
سلمان ، زهرا، ۱۳۴۳- ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۹۵‬,‭‌س۸آ۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی
تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۳۶‬,‭‌ش۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی
نظرعلی ، پروانه ، ۱۳۳۲- ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع رباط صلیبی قدامی ، بیولوژی زانو، مکانیزم ها و درمان
موری ، مارتا ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۵۶۱‬,‭‌م۸۳ر۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی در دوران رشد
ایراندوست ، خدیجه ، ۱۳۴۷- ؛  تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۴‌ف۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2