کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍رم‌ اف‍زار - ت‍ول‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ن‍ت‌
ن‍رم‌ اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر -- ن‍رم‌ اف‍زار
دل‍ف‍ی‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ای‌
ن‍رم‌ اف‍زار - ت‍ول‍ی‍د
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ دات‌ ن‍ت‌
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار -ت‍ول‍ی‍د
زم‍ان‍ب‍ن‍دی‌ ت‍ول‍ی‍د -- ن‍رم‌ اف‍زار
 
پدیدآور:
ع‍م‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍د
ک‍روچ‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
اح‍م‍دی‍ان‌ ن‍ژاد، داوود
س‍ع‍ی‍دی‌ ،ح‍م‍ی‍درض‍ا
ج‍ل‍وخ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۶۲-
ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌، ک‍ی‍م‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ع‍ادل‍ی‌ ن‍ی‍ا،م‍ح‍م‍د
ب‍ن‍ت‌، س‍ی‍م‍ون‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ،م‍ه‍رداد
ت‍وان‍ا، م‍ه‍رداد، ۱۳۴۹-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍رداد
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
پ‍ل‍ت‌، دی‍وی‍د
خ‍ام‍س‍ی‌،م‍ری‍م‌
ن‍ادری‌ پ‍ور، ف‍ره‍اد
رش‍ی‍دی‌ ، ح‍س‍ن‌
رودی‍ن‌،ن‍ی‍ل‌
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌: ال‍م‍اس‌ دان‍ش‌
ع‍اب‍د
زان‍ی‍س‌: ن‍اق‍وس‌
ن‍اق‍وس‌:م‍ی‍رزای‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍ا گ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر: پ‍ارس‍ه‌
آری‍اپ‍ژوه‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
م‍وس‍س‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر: پ‍ارس‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دک‍ت‍ر م‍ق‍ص‍ودی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ت‍اب‌ م‍رو:ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
آری‍اپ‍ژوه‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسان دلفی
نادری پور، فرهاد ؛  تهران ناقوس :میرزایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساخت نرم افزارهای چند رسانه ای
عمادی ، محمد ؛  تهران موسسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۷۵‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی دلفی ۷ پیشرفته
اسماعیلی ،مهرداد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ف‍لا۴۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی دلفی ۷ مقدماتی
اسماعیلی ،مهرداد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ف‍لا۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای صوتی و تصویری در دلفی
عادلی نیا،محمد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیبا گران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان یکپارچه مدلسازی UML [یو.ام .ال ]
سعیدی ،حمیدرضا ؛  تهران گلپونه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل UML [یو.ام .ال ]
بنت ، سیمون ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی RUP(Rational Unified Process) [ ریوپی ،رشال یونیفاید پراسس ] همراه با دو مثال جامع
خامسی ،مریم ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام دلفی نت
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی ، مفهوم و کاربرد NET [دات نت ] ویژه تمامی برنامه نویسان NEt
پلت ، دیوید ؛  تهران آریاپژوه : موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌پ۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع Delphi 2006 [دلفی . دوهزارو شش ] [نگارش ۱۰ ]
مولاناپور، رامین ؛  تهران آریاپژوه : موسسه فرهنگی ، هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز UML [ یو. ام . ال .] در ۲۴ ساعت
پری ، گرگ ؛  تهران آموختگان : الماس دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
همه با هم Delphi 2005 [دلفی ۲۰۰۵ ]
اسماعیلی ، مهرداد ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ف‍لا۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
[آر، یو، پی ] RUP ساده شده
کروچن ، فیلیپ ؛  تهران زانیس : ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
معرفی تکنیکهای Extreme programming [اکسترم پروگرمینگ . نت ] برای برنامه نویسان NET [نت ]
رودین ،نیل ؛  تهران کتاب مرو:ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سیستم مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primarvera Project planning [ پریمیور پروژکت پلنر]
احمدیان نژاد، داوود ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۷/۵‬,‭‌ف‍لا۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام UML 2.0 [یو. ام . ال .۲ ]
همیلتون ، کیم ؛  تهران گروه مهندسی - پژوهشی ساحر: پارسه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
رشیدی ، حسن ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭ر۵‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اتوماسیون صنعتی با نرم افزار Automation studio ( اتومیشن استودیو)
جلوخانی ، محمدرضا، ۱۳۶۲- ؛  تهران انتشارات دکتر مقصودی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ج۸۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل UML With rational rose [یو.ام .ال ویت رشنال رز]
توانا، مهرداد، ۱۳۴۹- ؛  تهران گروه مهندسی پژوهشی ساحر: پارسه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ت۸۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2