کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‍ه‍ا
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ذی‍ر
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‍ه‍ا
ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ورذاک‍رع‍رب‍ان‍ی‌، س‍وداب‍ه‌، ۱۳۵۲-
م‍ک‍درم‍وت‌، راب‍ی‍ن‌،
اخ‍روی‌ ،م‍ری‍م‌
ن‍اظم‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌، ۱۳۶۵-
م‍ق‍ص‍ودی‌، م‍اه‍رخ‌
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌:ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌: خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز:ن‍اق‍وس‌: خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نیمه هادیها و عناصر بکار رفته در الکترونیک
لاهیجان ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۸۵‬,‭‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های مخابراتی به همراه حل مسائل نمونه و بررسی نقشه گیرنده تلویزیون رنگی
مقصودی ، ماهرخ ؛  لاهیجان ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲/۵‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی و ژنتیک الگوریتم
پورذاکرعربانی ، سودابه ، ۱۳۵۲- ؛  لاهیجان ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌پ۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول FMEA [ اف . ام . ای . ا]
مکدرموت ، رابین ، ؛  تهران کیان رایانه سبز: ناقوس : خلیج فارس : ندای سبز شمال   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌م۷ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی +GDI [جی .دی .آی +] در محیط C [سی شارپ ]
ناظمی ، میثم ، ۱۳۶۵- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز: ناقوس : انتشارات خلیج فارس :ندای سبز شمال   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ن۱۵آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
به کارگیری عملی XML در محیط های برنامه نویسی
اخروی ،مریم ؛  تهران کیان رایانه سبز:ناقوس : خلیج فارس : ندای سبز شمال   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۸۵‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی +GDI [جی .دی .آی +] در محیط C [سی شارپ ] [منبع الکترونیکی ]
تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز: ناقوس : انتشارات خلیج فارس :ندای سبز شمال   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰،۸۹۲آ /، ۳۸۵ ، T ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک