کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ج‍اری‍ان‌، س‍ی‍ام‍ک‌،۱۳۴۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
گ‍رم‍ا -- ان‍ت‍ق‍ال‌
اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
م‍ب‍دل‌ه‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
م‍واد زی‍س‍ت‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ب‍ی‍وم‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- ح‍رک‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍واد زی‍س‍ت‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‌، س‍وزان‌ ج‍ی‍ن‌، ۱۹۵۳ - م‌
ت‍وگ‍اوا، ت‍ات‍س‍وئ‍و، م‌- ۱۹۳۷
ب‍رون‍زی‍ن‍و، ج‍وزف‌
ن‍ای‍س‌، دی‍وی‍د
ن‍ج‍اری‍ان‌، س‍ی‍ام‍ک‌، ۱۳۴۲-
ج‍اک‍وب‍س‍ون‌، ب‍رت‍ی‍ل‌
ن‍ج‍اری‍ان‌، س‍ی‍ام‍ک‌،۱۳۴۲-
ک‍ار، ج‍وزف‌
ل‍وو، ب‍ارن‍ی‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌،- ۱۹۳۹
وب‍س‍ت‍ر، ج‍ان‌، ۱۹۳۲ - م‌
ن‍ج‍اری‍ان‌، س‍ی‍ام‍ک‌،- ۱۳۴۲
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی دستگاههای رادیولوژی از دیدگاه مهندسی
نجاریان ، سیامک ،- ۱۳۴۲ ؛  تهران جهاد دانشگاهی . واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۷۸/۵‬,‭‌ن۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی
نجاریان ، سیامک ، ۱۳۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ن۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ریاضیات مهندسی و روش های محاسبات عددی
نجاریان ، سیامک ،۱۳۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ن۲۵‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی
نجاریان ، سیامک ، ۱۳۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ن۳‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد
وبستر، جان ، ۱۹۳۲ - م ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭و۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک حرکت انسان
لوو، بارنی فرانسیس ،- ۱۹۳۹ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭و۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبدل ها و ابزار دقیق در مهندسی پزشکی
توگاوا، تاتسوئو، م - ۱۹۳۷ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ت۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سنسورهای مکانی خطی تئوری و کاربرد
نایس ، دیوید ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۲‬,‭‌م۲‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فن آوری تجهیزات پزشکی
کار، جوزف ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ک۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی پزشکی و ابزار دقیق : مفاهیم اساسی و کاربردها
برونزینو، جوزف ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ب۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم های حیاتی
نجاریان ، سیامک ، ۱۳۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ن۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
وسایل پزشکی : کاربرد و ایمنی
جاکوبسون ، برتیل ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ج۲و۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زیستمواد، اندام های مصنوعی و مهندسی بافت
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۷‬,‭‌م۸ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عددی در مهندسی پزشکی
نجاریان ، سیامک ، ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی بیومکانیک
هال ، سوزان جین ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۶-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭‍ه۲‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات دانش زیست مواد در مهندسی و پزشکی
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۷‬,‭‌م۸‌ف۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک