کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍اق‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ک‍ام‍ی‍پ‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
پ‍رل‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
داده‌پ‍ردازی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ -- ان‍ت‍ق‍ال‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ رق‍م‍ی‌
ک‍ان‍ال‍ه‍ای‌ م‍اه‍واره‌ای‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
راب‍ط ن‍رم‌ اف‍زاری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍ص‍وی‍ری‌
ات‍وک‍د ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
 
پدیدآور:
راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
ب‍ه‍ن‍ام‌، س‍ی‍ام‍ک‌، ۱۳۴۷-
اس‍ن‍ل‌، ن‍د
گ‍ی‍ب‌، ج‍ال‌
پ‍ی‌ی‍رس‌، ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷ - م‌
رج‍ب‍ی‌، اش‍ک‍ان‌
ف‍دائ‍ی‌ م‍ن‍ش‌ ،ام‍ی‍د
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ول‍ی‌، ت‍اد
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌، ۱۹۶۴ - م‌
ای‍ون‍س‌، ک‍ت‍ی‌
س‍ی‍درض‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ،پ‍ژم‍ان‌
م‍رادق‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، س‍ه‍ی‍ل‌
ن‍ص‍ری‌، غ‍زال‌
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
وی‍ل‍ت‍ون‌، ری‍چ‍ارد
ه‍ی‍دن‌، م‍ت‌
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌: گ‍وی‍ه‌ پ‍ژوه‌
ن‍اق‍وس‌ ;م‍ی‍رزای‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Windows 2000 [ویندوز۲۰۰۰ ]
ایونس ، کتی ؛  تهران ناقوس : گویه پژوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Windows NT server 4.0[ویندوز ان تی سرور۴/۰ ]
فولی ، تاد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭V-QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی برنامه نویسی کارتهای گرافیکی SNGA, VGA, EGA, GEA و شتاب دهنده ها
ویلتون ، ریچارد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۶۵‬,‭و۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی با بیش از ۳۲۰ مثال ...
سیدرضی ، حسن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Auto CAD 13[اتوکد۱۳ ] در محیط ویندوز
گیب ، جال ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌گ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Windows XP[ویندوز ایکس پی ] در ۲۴ ساعت
پری ، گرگ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌پ۴۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزInternet[اینترنت ] در ۲۴ ساعت
اسنل ، ند ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مرجع maya 4.0[مایا۴/۰ ]
نصری ، غزال ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ن۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزPERL[پرل ] در ۲۴ ساعت
پی یرس ، کلینتون ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۳۶‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مرجع Hacker Proof [هکر پروف ]
صالحی ، سهیل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال (مدار منطقی ): با بیش از ۷۵ مثال و حل تمرین نمونه
مانو، موریس ، ۱۹۲۷ - م ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft project 2002[مایکروسافت پروجکت ۲۰۰۲ ]
چتفیلد، کارل ، ۱۹۶۴ - م ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیلد باس
فدائی منش ،امید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۷/۵‬,‭‌ف۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی در ویندوز با استفاده از توابع API[ای .پی .آی ]
حسینی ،پژمان ؛  تهران ناقوس ;میرزایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ر۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی : رهیافتی نوین
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال Linux 7.2[لینوکس ۷/۲ ]
رجبی ، اشکان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴ر۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار - هیت
بهنام ، سیامک ، ۱۳۴۷- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل ماهواره ها
مرادقلی ، حمیدرضا، ۱۳۵۵ - ، گردآورنده ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۶۳۳‬,‭‌ک۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز شبکه در ۲۴ ساعت
هیدن ، مت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‍ه۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کلید طلایی Download [دان لد]
یعسوبی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۵‬,‭‌ی۷‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9