کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍اق‍وس‌: ال‍ی‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ه‍وش‍م‍ن‍دی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍طل‍ب‌ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ م‍وازی‌
پ‍ی‌ .اچ‌ .پ‍ی‌( .زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آگ‍ه‍ی‍ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ح‍رک‍ت‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌
اس‍پ‍ی‍پ‌( ن‍رم‌اف‍زار ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دروپ‍ال‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ج‍اس‍وس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ دات‌ ن‍ت‌ ف‍ری‍م‌ ورک‌
 
پدیدآور:
دش‍ت‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۶۵-
اح‍م‍دآب‍ادی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۶۱-
ای‍وج‍ن‌، ب‍ی‍ل‌، ۱۹۷۰ - م‌
س‍روش‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۷-
Marghitu, Den B
م‍س‍ی‍ب‍ی‍ان‌، ش‍ه‍اب‌
ف‍دای‍ی‌، رب‍اب‍ه‌، ۱۳۶۳-
اح‍م‍د آب‍ادی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍ارگ‍ی‍ت‍و، دن‌
ن‍اطق‍ی‌، ن‍ی‍ک‍ت‍ا
م‍ات‍ی‍وز، م‍ارت‍ی‍ن‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۶۴-
روای‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۶۰-
دف‍ت‍ری‌ رن‍ج‍ب‍ر، ه‍ادی‌، ۱۳۶۳-
ش‍ارپ‌، ج‍ان‌، ۱۹۶۴ - م‌
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌ : ال‍ی‍اس‌
ن‍اق‍وس‌: ال‍ی‍اس‌
ن‍اق‍وس‌ ال‍ی‍اس‌
ن‍اق‍وس‌:ال‍ی‍اس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Parallel Programming [ پارالل پروگرمینگ ]
تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴۲‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزار MATLAB [مطلب ]
احمد آبادی ، مجتبی ؛  تهران ناقوس الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا ۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش نرم افزار MATLAB [مطلب ] : همراه با بیش از ۱۲۰ مثال حل شده [منبع الکترونیکی ]
تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۸۹۴آ/، ۲۹۷ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سایت توسط نرم افزار SPIP [ اسپیپ ]
فدایی ، ربابه ، ۱۳۶۳- ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی سایت توسط نرم افزار SPIP [ اسپیپ ] [منبع الکترونیکی ]
تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۴۲ط/،۸۸۸۵/ ، ۵۱۰۵، KT ،س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
هوشمندی کسب و کار و داده کاوی : یک استراتژی برای به کارگیری داده ها و برگشت سرمایه [منبع الکترونیکی ]
تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۹ه‍ /، ۳۸/۷ ، DH ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هوشمندی کسب و کار و داده کاوی
سروش ، علیرضا،۱۳۵۷- ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۷‬,‭‌س۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی ویندوز موبایل به زبان C [سی شارپ ]
ناطقی ، نیکتا ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۲۳‌ن۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز مکانیزم ها و ربات ها با MATLAB [مطلب ]
مارگیتو، دن ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۸۱‬,‭‌م۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی ویندوز موبایل به زبان C [سی شارپ ] [منبع الکترونیکی ]
تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۸آ۲۳م‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
آنالیز مکانیزم ها و ربات ها با Matlab [مطلب ] [منبع الکترونیکی ]
تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۸۲آ/، ۲۱۳، JT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سامانه مدیریت محتوای Drupal [دروپال ]
مسیبیان ، شهاب ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭د۳۷‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Windows 7 [ ویندوز ۷ ]
ماتیوز، مارتین ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زبان های برنامه نویسی وب
روایی ، بهمن ، ۱۳۶۰- ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭ر۹ز۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزار : MATLAB [مطلب ] ویژه مهندسین همراه با بیش از ۱۲۰ مثال حل شده
احمدآبادی ، مجتبی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۳آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرجع توابع PHP [پی . اچ . پی .]
دشتی ، مصطفی ، ۱۳۶۵- ؛  تهران ناقوس :الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۸۶د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع تجارت الکترونیک
دفتری رنجبر، هادی ، ۱۳۶۳- ؛  تهران ناقوس :الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭د۷ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل ASP.NET 4 [ا. اس . پی . نت ۴ ] به زبان های C [سی شارپ ] و VB [وی . بی .]
ایوجن ، بیل ، ۱۹۷۰ - م ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ص۷‌ف‍لا۹۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تبلیغات اینترنتی
سلیمانی ، سعید، ۱۳۶۴- ؛  تهران ناقوس :الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۶۱۴۶‬,‭آ۳۷‌س۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع آموزشی Visual C 2010 [ویژوال سی شارپ ۲۰۱۰ ]
شارپ ، جان ، ۱۹۶۴ - م ؛  تهران ناقوس :الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌ش۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4