کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ ح‍س‍گ‍ر ب‍ی‍س‍ی‍م‌
س‍ای‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
م‍ی‍رزای‍ی‌،م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سایت اشتراک گذاری فایل با فریم ورک symphony
میرزایی ، مصطفی ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ط ۹ م‌ / ،ک‌ /۶۱۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
یک روش چند خوشه بند انرژی کارا مبتنی بر منطق فازی در شبکه حسگر بیسیم
میرزایی ،مصطفی ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا فنی - مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵ ،۸ی‌۹م‌ /، ال‍ف‌ /۱۲۸۳، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک