کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آف‍ی‍س‌۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -ت‍اری‍خ‌ - دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ات‍وری‌
ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌۹۷
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍ی‍پ‍وت‍ر
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وب‌ -- س‍ای‍ت‍ه‍ا -- طراح‍ی‌
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ب‍رق‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ات‍ی‍وز،م‍ارت‍ی‍ن‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
ک‍دن‌ ه‍د،راج‍رز
ک‍وث‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍اری‍ل‍و، ج‍ی‍ن‍ا
اف‍ش‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
س‍ری‌، پ‍ل‌
م‍درس‌ غ‍روی‌، ای‍م‍ان‌، ۱۳۵۹-
ک‍ال‍ی‍ن‌، ۱۹۶۶-
روخ‍اس‌ رائ‍ول‌
ف‍رای‌، ک‍رت‍ی‍س‌
ه‍دای‍ت‌ ف‍ر، ام‍ی‍رم‍ه‍دی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۴-
اس‍ت‍ی‍ن‌، ج‍وت‍ا ون‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر [کتابهای درسی ]: ۱۱۰۱۰۳۳۰۱ تا۳۰۷
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft office 2000[مایکروسافت آفیس ۲۰۰۰ ]
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭آ۷۵آ۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ، طراحی و اجرای پایگاه داده ها
هدایت فر، امیرمهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آسان تولید صفحات وب
کاریلو، جینا ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ک۲‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
[وب ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۲و۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک (۱): اصول الکتریسیته : مغناطیسی ...
افشار، محمدحسن ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع الفبایی ویندوز۲۰۰۰
استین ، جوتا ون ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز Front Page2002[فرانت پیج دو هزار و دو]در۲۴ ساعت
کدن هد،راجرز ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف۴‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Office xp [مایکروسافت آفیس ایکس پی ]
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF،V‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷آ۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ office 2000[آفیس ۲۰۰۰ ]
ماتیوز،مارتین ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭V-HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کننده های برنامه پذیر
حسینی ، ابراهیم ، ۱۳۴۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پایگاههای داده تحت ویژوال بیسیک
مدرس غروی ، ایمان ، ۱۳۵۹- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
(ورد۹۷ ) :Word 97 [کتابهای درسی ]:۱۱۰۱۰۳۳۰۱-۳۰۷
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭و۳۷و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Excel 2002[مایکروسافت اکسل ۲۰۰۲ ]
فرای ، کرتیس ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF،V‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
[اکسل ۹۷ ] Excel 97 کتابهای درسی : شماره شناسنایی ۳۰۷ تا۱-۱۰-۱۰۳-۳۰۱
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF،V‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع ویژوال بیسیک
کوثری ، علیرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات چندرسانه ای
کالین ، ۱۹۶۶- ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ک۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتون برای ارتقا و نگهداری کامپیوترهای شخصی +A
نورتون ، پیتر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ن۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Linux 6 in small business[لینوکس ۶ این اسمال بیزنس ]
سری ، پل ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف کامپیوتر
روخاس رائول ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭ر۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8