کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ،روح‌ ا..،ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ۱۳۹۸-۱۲۷۹ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ن‍رم‌اف‍زار -- ت‍ول‍ی‍د
ه‍زی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ ه‍دف‍دار
ن‍رم‌ اف‍زار پ‍وزر - خ‍ودآم‍وز
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌ -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ادوب‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ر - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‌. اس‌. پ‍ی‌( پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - ) آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - ) آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌
ره‍ب‍ری‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌ - خ‍ودآم‍وز
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ادی‍زس‌، آی‍چ‍اک‌
ب‍اگ‍ز، ون‍دی‌
گ‍اس‌، اری‍ه‌ دو
زاک‍ز، رادن‍ی‌
ج‍ون‍ز، ج‍ان‌
ان‍ص‍اری‌ ،ش‍اه‍د
 
ناشر:
گ‍پ‌ :ش‍رک‍ت‌ طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ق‍طع‍ات‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو (س‍اپ‍ک‍و)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ش‍رک‍ت‌ طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو داخ‍ل‍ی‌ (س‍اپ‍ک‍و)، واح‍د آم‍وزش‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ک‍ی‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ طرح‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو داخ‍ل‍ی‌ (س‍اپ‍ک‍و)، واح‍د آم‍وزش‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ه‍ک‍ام‍ان‌ ص‍ب‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍وی‍ش‍گ‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍اطر رای‍ان‍ه‌
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د گ‍ی‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوم‍ه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ()NEI
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ی‍گ‍ان‌ :ان‍ی‍اک‌
روزن‍ه‌ : گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ظف‍ر رای‍ان‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ (NEI)
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ادوبی پریمیر ۶ ] Adobe Premiere 6[ منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی پژومهشی نوین ()NEI   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۴ال‍ف‌ /، ۸۹۹ ، RT ،س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ آف پروگرامز] King of Programs [منبع الکترونیکی ]
مشهد گروه مهندسی مشهد گیت   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۹ک‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش فتوشاپ = Learning photoshop [ منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی - پژوهشی نوین (NEI)   ، ۲۰۰۲=۱۳۸۱
شماره راهنما: ۸۹آ /، ۳۸۵ ، T ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
پوزر ۴ ]Poser4][منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی - پژوهشی نوین   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۹پ‌ /، ۸۹۷/۷ ، RT ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Word XP (ورد ایکس .پی ) [منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی - پژوهشی نوین   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸۱آ۳۷و /، ۵۲/۵ ، Z ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
دانش ۱ [ یک ] : اطلاعات عمومی ویژه جوانان و نوجوانان
اصفهان شرکت مهندسی فاطر رایانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۲د /، ۳۶ ، GA ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل UML with Rational Rose[یو. ام . ال ویت رشنال رز]
باگز، وندی ؛  تهران موسسه فرهنگی ، هنری نقش سیمرغ : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش اچ تی .ام .ال (HTML) و جاوا اسکریپت ]Javascript] [ منبع الکترونیکی ]
[-۱۳۸؟] گروه مهندسی سیگان :انیاک   ، [-۱۳۸] ,
شماره راهنما: ۸آ۳۵ف‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش ای .اس . پی = Learning ASP [ منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی - پژوهشی نوین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۸۹آ /،۸۸۸۵ /، ۵۱۰۵، KT ،س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار آموزشی اپراتوری [ ] Windows , Aplication , Internet Training [ منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی پژوهشی کیان   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۴ن‌ /، ۷۶/۲۷ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راز بقای شرکت ها
گاس ، اریه دو ؛  تهران شرکت طرح مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی (ساپکو)، واحد آموزش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌گ۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چگونه بحران سوء مدیریت را ازبین ببریم
ادیزس ، آیچاک ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، دانشکده مهندسی صنایع   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
دایره المعارف عمومی پارسیکا ۸۰ [ منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی پژوهشی نوین   ،
شماره راهنما: ۲۹د /، ۳۶ ، EA ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
روح ا.. ۲ الموسوی الخمینی [منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه پژوهش و خدمات مهندسی ظفر رایانه   ، [-۱۳؟]
شماره راهنما: ۹۳ر /، ۱۵۷۶ ، RSD ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هدف گذاری هزینه رویکردی نوین در مدیریت راهبردی هزینه
انصاری ،شاهد ؛  تهران گپ :شرکت طراحی مهندسی تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۷/۳۵‬,‭‌ف‍لا۸‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی ASP : active Server Page [ آی اس پی اکتیو سرور پیج ] [ مقدماتی و پیشرفته ] [ منبع الکترونیکی ]
توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۸۹آ۷ص‌ /،۸۸۸۵ / ، ۵۱۰۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
اختشاش :آموزش عملی هک و تئوری امنیت اجتماعی وب
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع کامل Visual Basic .NET Professional Projects[ویژوال بیسیک دات نت پروفشنال پروجکت ][ منبع الکترونیکی ]
تهران روزنه : گروه مهندسی پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۴م‌۹ب‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بازخورد ۳۶۰ درجه ای راهبردها، رهیافتها و شیوه ها برای ارتقاء مدیران
جونز، جان ؛  تهران شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی (ساپکو)، واحد آموزش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ج۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
میکروپروسسور: از چیپ تا سیستم = Microprocessors: from chips to systems
زاکز، رادنی ؛  [تهران ؟] شرکت مهندسی پویشگر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭V-TK‬,‭۷۸۹۵‬,‭ر۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9