کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ت‍روپ‍ر، اگ‍ن‍س‌ م‍ری‌
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۱۴-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ج‍م‍ش‍ی‍د ک‍اش‍ان‍ی‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ، ۱۳۱۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آنالیز عددی
مهری ، بهمن ، ۱۳۱۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ؛  [تهران ] آییژ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی ویژه دانشجویان فنی ، مهندسی و ICT [آی . سی . تی ]
مهری ، بهمن ، ۱۳۱۴- ؛  تهران شباهنگ : موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
تروپر، اگنس مری ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ت۴‌ج۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک