کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍رک‍ت‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د -- آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ش‍ت‍ی‌( ورزش‌ -- )ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
رش‍د ان‍س‍ان‌ ( زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- )آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ح‍رک‍ت‌ ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌
ورزش‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ورزش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌
 
پدیدآور:
ت‍راب‍ی‌، ف‍رن‍از، ۱۳۵۹-
ای‍زدی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۴۸-
رول‍ن‍د، ت‍ام‍س‌، ۱۹۴۳ - م‌
ن‍ص‍ی‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۴۴-
ن‍وح‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۹-
ب‍ه‍ارل‍وئ‍ی‌، ک‍ری‍م‌، ۱۳۵۲-
م‍لای‍ری‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۶-
رس‍ت‍م‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
س‍ع‍ی‍دی‌، پ‍ی‍ام‌، ۱۳۶۷-
ن‍ورب‍خ‍ش‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۴۲-
ت‍وح‍ی‍دخ‍واه‌، ف‍رزاد، ۱۳۳۸-
ق‍ی‍طاس‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۹-
ه‍ی‌وود، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌، ۱۹۵۰ - م‌
م‍وس‍وی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۶۶-
ه‍ی‌ وود، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌، ۱۹۵۰ - م‌
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ژه‌
ح‍ت‍م‍ی‌: ج‍ازی‍ک‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ت‍م‍ی‌: ج‍ازی‍ک‍ا
ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ن‍ش‍ر ورزش‌ : ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ل‍م‌ و ورزش‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ت‍م‍ی‌ و ش‍رک‍ا
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌: ن‍ش‍ر ورزش‌
ح‍ت‍م‍ی‌
آوای‌ ظه‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک فنون کشتی
نوربخش ، ناصر، ۱۳۴۲- ؛  تهران نشر ورزش : بامداد کتاب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۹۶/۴‬,‭‌ج۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری حرکتی و اجراء از اصول تا تمرین
بهارلوئی ، کریم ، ۱۳۵۲- ؛  تهران آوای ظهور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹‌ی۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزشی کودکان
رولند، تامس ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۳‬,‭ر۹‌ف۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای یادگیری حرکتی واجرا ازاصول تاتمرین ( ریچارد ای . اشمیت )
موسوی ، خلیل ، ۱۳۶۶- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸۸‌م۳۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رشد حرکتی ، یادگیری حرکتی و روانشناسی
نوحی ، محمد، ۱۳۴۹- ؛  تهران حتمی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۹۵‬,‭‌ن۹ر۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رشد حرکتی در طول عمر
هی وود، کتلین ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران انتشارات حتمی : جازیکا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۳‬,‭‍ه۹ر۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رشد حرکتی در طول عمر
هی وود، کتلین ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۳‬,‭‍ه۹ر۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل وضعیت بدنی در کودکان : کسب وضعیت بدنی مطلوب و رشد حرکتی در کودکان با تاکید بر بازی و فعالیت بدنی
قیطاسی ، مهدی ، ۱۳۵۹- ؛  تهران حتمی : جازیکا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۳‬,‭‌ق۹ر۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کنترل حرکت در انسان
توحیدخواه ، فرزاد، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹۳‌ک۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل حرکتی (رشته تربیت بدنی )
ترابی ، فرناز، ۱۳۵۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۸۴‬,‭‌ت۴ر۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اکتساب مهارت در ورزش : پژوهش ، نظریه و تمرین
تهران شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۵۸‬,‭‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل حرکتی ( کتاب آبی )
رستمی پور، محمد ؛  تهران شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۸۴‬,‭‌ک۲ر۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
توسعه سواد حرکتی : راهنمای تمرین و رشد حرکتی برای والدینی که فرزندان زیر ۱۲ سال دارند
سعیدی ، پیام ، ۱۳۶۷- ؛  تهران بامداد کتاب : نشر ورزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۳‬,‭‌س۷‌ت۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آزمون های سنجش رشد حرکتی و جسمانی (همراه با تجزیه و تحلیل بیومکانیکی مهارت های پایه و شاخص های آنتروپومتریکی ) = Motor development evaluation and physical growth tests (with biomechanical analysis of basic skills and anthropometry index)
ایزدی ، مرتضی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران آوای ظهور   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌ف‍لا۹آ۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عوامل موثر بر رشد حرکتی
نصیری ، اسماعیل ، ۱۳۴۴- ؛  مشهد انتشارات قلم و ورزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۳‬,‭‌ن۶‌ع۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آزمون سنجش رشد نیوشا: سنجش هفت مهارت رشدی : شنوایی ، زبان دریافتی ، زبان بیانی ، گفتار، شناخت ، ارتباط اجتماعی و حرکت ویژه کودکان فارسی زبان از بدو تولد تا ۶ سال
ملایری ، سعید، ۱۳۴۶- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۲‬,‭‌م۷آ۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک