کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ن‍ه‍اج‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۳۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ه‍اج‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۳۸-
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌): دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌). واح‍د ت‍ف‍رش‌
: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هوش محاسباتی
منهاج ، محمدباقر، ۱۳۳۸- ؛  تهران مرکز نشر پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌م۸‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هوش محاسباتی
منهاج ، محمدباقر، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران ): دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران ). واحد تفرش   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌م۸‍ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شبکه های عصبی هوش محاسباتی
منهاج ، محمدباقر، ۱۳۳۸- ؛  تهران : دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌م۸‌م۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک