کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ن‍اج‍ات‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۶۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌
ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍ازار م‍ع‍ام‍لات‌ آت‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار -- آزم‍ون‌ ه‍ا
اوراق‌ ب‍ه‍ادار م‍ش‍ت‍ق‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍اج‍ات‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۶۴-
ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۳۲-
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام مدیریت مالی
مناجاتی ، رضا، ۱۳۶۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام مدیریت مالی : ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاههای دولتی ، آزاد و آزمون اصول بازار سرمایه
مناجاتی ، رضا، ۱۳۶۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌م۸آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمایه : حاوی فهم و تحلیل صورت های مالی ...
مناجاتی ، رضا، ۱۳۶۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۴۵۲۳‬,‭‌م۸‌م۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات آزمون معامله گر قراردادهای آتی (ویژه بورس )
تهرانی ، رضا، ۱۳۳۲- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۶۰۲۴‬,‭آ۳‌ت۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع آزمون معامله گری ابزار مشتقه ویژه داوطلبان آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه ...
مناجاتی ، رضا، ۱۳۶۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۶۰۲۴‬,‭آ۳‌م۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه ویژه داوطلبان آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه ...
مناجاتی ، رضا، ۱۳۶۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۵۷۲۰/۲‬,‭آ۳‌م۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
[دو هزار] ۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
مناجاتی ، رضا، ۱۳۶۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۱۴‬,‭‌م۷۸د۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار
مناجاتی ، رضا، ۱۳۶۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۹‬,‭‌م۸‌خ۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
[دو هزار] ۲۰۰۰ سوال چهار گزینه ای مدیریت مالی
مناجاتی ، رضا، ۱۳۶۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۱۵‬,‭‌م۸د۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات آزمون معامله گری بازار سرمایه
مناجاتی ، رضا، ۱۳۶۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۳‬,‭‌م۸‌م۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام مدیریت مالی
مناجاتی ، رضا، ۱۳۶۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۱۵‬,‭‌م۸آ۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام مدیریت مالی
مناجاتی ، رضا، ۱۳۶۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۱۵‬,‭‌م۸آ۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک