کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍ع‍م‍اری‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍ن‍ر -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍ع‍م‍اری‌
 
پدیدآور:
م‍رزب‍ان‌، پ‍روی‍ز،۱۲۹۶-
رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ری‍م‌
م‍ح‍م‍ودی‌، ک‍ورش‌، ۱۳۴۸-
ف‍رش‍ت‍ه‌ن‍ژاد، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۲-
رس‍ت‍گ‍ارپ‍ور، ح‍س‍ن‌
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌
م‍ح‍م‍ودی‌، ک‍ورش‌
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
طح‍ان‌: ه‍ل‍ه‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌: ش‍ه‍رآب‌
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
دان‍ش‌ م‍ان‍ا
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تصویری معماری
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۱‬,‭‌چ۹‌ف۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ صامت
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۱۰/۵‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کامل ترین راهنمای زبان تخصصی معماری با واژه نامه تخصصی
رستگارپور، حسن ؛  تهران طحان : هله   ، ۲۰۰۶م =۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۶۵ر۵۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیکشنری جامع معماری و ساختمان Millennium 0102 [ ملینیوم ۲۰۱۲ ] شهرآب
محمودی ، کورش ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۱‬,‭‌م۳د۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی معماری : آزاد و سراسری سال های ۸۵ تا سال جاری
محمودی ، کورش ، ۱۳۴۸- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۴ز۲۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری
رستمی ، مریم ؛  تهران دانش مانا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۶۵‌ف۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور هنرهای تجسمی ( معماری ، پیکره سازی ، نقاشی )
مرزبان ، پرویز،۱۲۹۶- ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۳‬,‭‌م۴و۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معماری و مرمت معماری (۱)
فرشته نژاد، مرتضی ، ۱۳۲۲- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۱‬,‭‌ف۴۸‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک