کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍رک‍ی‍ب‌، ت‍ن‍اس‍ب‌ و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ض‍ا در م‍ع‍م‍اری‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ طراح‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ - زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ح‍وطه‌ ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍رک‍ی‍ب‌، ت‍ن‍اس‍ب‌ و غ‍ی‍ره‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- طراح‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
وای‍ت‌، ادوارد
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌
طای‍ف‍ه‌، اح‍س‍ان‌، ۱۳۶۲-
گ‍روت‍ر، ی‍ورگ‌ ک‍ورت‌
پ‍ی‍رداوری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۰-
ک‍ری‍ر، راب‌، ۱۹۳۸ - م‌
ص‍دی‍ق‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۵-
ال‍ک‍س‍ان‍در، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
ن‍ق‍ره‌ ک‍ار، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، ۱۳۲۲-
ق‍دی‍ری‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۲۹-
ب‍ل‍خ‍اری‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱-
م‍وق‍ر،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ن‍ورب‍رگ‌ - ش‍ول‍ت‍س‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌، ۱۹۲۶- ۲۰۰۰ م‌
آرن‍ه‍ای‍م‌، رودل‍ف‌، ۱۹۰۴- ۲۰۰۷ م‌
م‍ای‍س‌، پ‍ی‍رف‍ون‌،۱۹۳۸noV erreiP ,ssieM-
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
س‍روش‌ دان‍ش‌: آک‍ادم‍ی‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌
ع‍ل‍م‌ م‍ع‍م‍ار
دف‍ت‍رپ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌: ش‍ه‍رآب‌
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
ک‍ت‍اب‌ وارش‌
م‍ه‍ر ای‍م‍ان‌
س‍روش‌ دان‍ش‌
پ‍ره‍ام‌ ن‍ق‍ش‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، دف‍ت‍ر م‍ع‍م‍اری‌ و طراح‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ش‍رک‍ت‌ طرح‌ و ن‍ش‍ر پ‍ی‍ام‌ س‍ی‍م‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) : ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
گ‍ن‍ج‌ ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پویه شناسی صور معماری
آرنهایم ، رودلف ، ۱۹۰۴- ۲۰۰۷ م ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) : فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭آ۴‌پ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تناسبات در معماری
کریر، راب ، ۱۹۳۸ - م ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌ک۴‌ت۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زیبایی شناسی در معماری
گروتر، یورگ کورت ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭‌گ۴ز۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایده و خلاقیت در معماری ایرانی
طایفه ، احسان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران علم معمار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭ط۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کروکی : طرح هایی از فضاهای معماری ایران
صدیق ، مرتضی ، ۱۳۵۵- ؛  تبریز مهر ایمان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ص۴‌ک۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختارهای جدید در محیط های تاریخی
قدیری ، بهرام ،۱۳۲۹- ؛  تهران دفترپژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭CC‬,‭۱۳۵‬,‭‌ق۴‌س۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معماری : فرم ، فضا و نظم
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م . ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهر سازی
نقره کار، عبدالحمید، ۱۳۲۲- ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، دفتر معماری و طراحی شهری شرکت طرح و نشر پیام سیما   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۸۰‬,‭‌ن۶۶د۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کروکی نوای بی کلام : طرح هایی از فضاهای معماری شیراز
موقر،اسماعیل ؛  تهران سروش دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌م۹‌ک۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معماری فرم :کاربرد الگوهای حجمی در آفرینش فرم معماری ، مشتمل بر بیش از ۱۰۰۰ اتود فرمی معماری
پیرداوری ، محمد، ۱۳۶۰- ؛  تهران گنج هنر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌پ۹۴‌م۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عناصر معماری از صورت تا مکان
مایس ، پیرفون ،۱۹۳۸noV erreiP ,ssieM- ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌م۲‌ع۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
معماری : فرم ، فضا و نظم
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م . ؛  تهران کتاب وارش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرشت نظم
الکساندر، کریستوفر ؛  تهران پرهام نقش   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌ف‍لا۷‌س۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
[معماری : فرم ، فضا و نظم ]
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زیبایی شناسی در معماری
گروتر، یورگ کورت ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭‌گ۴ز۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پویه شناسی صور معماری : نیروهای ادراک بصری در معماری
آرنهایم ، رودلف ، ۱۹۰۴- ۲۰۰۷ م ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) : فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭آ۴‌پ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مرجع کانسپت واژگان فرم های معماری
وایت ، ادوارد ؛  تهران کتاب وارش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭و۲‌م۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
وجود، فضا و معماری
نوربرگ - شولتس ، کریستیان ، ۱۹۲۶- ۲۰۰۰ م ؛  تهران پرهام نقش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۵‬,‭‌ن۹و۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معماری : فرم ، فضا، نظم
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران سروش دانش : آکادمی تخصصی معماری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه ، هندسه و معماری
بلخاری ، حسن ، ۱۳۴۱- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭‌ب۸۶‌ف۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2