کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍طل‍ب‌ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ع‍ک‍س‌ پ‍ردازی‌ - روش‌ ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ - داده‌ پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌
س‍ج‍ادی‌،اح‍س‍ان‌
ه‍ان‍س‍ل‍م‍ن‌، دوی‍ن‌
ان‍ص‍اری‌، ع‍ل‍ی‌
اگ‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍وه‍ی‍ک‍و
م‍گ‍راب‌، ادوارد
دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۴۴-
ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ف‍رش‍اد
داژ، رض‍ا، ۱۳۵۸-
س‍ی‍گ‍م‍ون‌، ک‍رم‍ی‍ت‌ ،۱۹۹۷-
چ‍پ‍م‍ن‌ ، اس‍ت‍ی‍ون‌
ف‍ک‍ور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۴-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
آت‍ی‍ا، ج‍ان‌ اوک‍ی‌ ی‍ر
گ‍ی‍لات‌،آم‍وس‌
ف‍ک‍ور، ع‍ل‍ی‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
ش‍ه‍ری‍اری‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
ب‍ی‍ش‍ه‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ع‍اب‍د
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ات‍ح‍اد
ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍س‍ت‍ر
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
آص‍ال‌: ش‍ای‍گ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
واژگ‍ان‌ خ‍رد
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مدار و الکترونیک با استفاده ازMATLAB[مطلب ]
آتیا، جان اوکی یر ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۳۵‬,‭آ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزارMatlab 6.1 [مطلب ۶/۱ ]
داژ، رضا، ۱۳۵۸- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭د۲‌ن۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل مهندسی کنترل با Matlab [مطلب ]
اگاتا، کاتسوهیکو ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام MATLAB 6.5 [مطلب ۶/۵ ]
جباریه ، علیرضا گردآورنده و مترجم ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و کاربردهای مهندسی در Matlab 7 (مطلب هفت )
مگراب ، ادوارد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۶۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی با FORTRAN, MATLAB[مطلب و فورترن ] همراه با برنامه های متعدد به زبان FORTRAN, MATLAB[مطلب و فورترن ] شامل مسایل متعدد و متنوع با جواب
انصاری ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۸۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز نرم افزار مطلب MATLAB for windows [مطلب فور ویندوز]
فکور، علی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف۸‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کنترل در MATLAB [مطلب ]
شهریاری ، مجید ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۳‬,‭‌ش۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع MATLAB 6 [مطلب ۶ ]
هانسلمن ، دوین ؛  تهران آصال : شایگان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‍ه۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با MATLAB[مطلب ]
درویشی ، محمدتقی ، ۱۳۴۴- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭د۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی پیشرفته با استفاده از نرم افزارMATLAB [مطلب ]
فقیهی ، فرشاد ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل کاربردی MATLAB 7 [مطلب ۷ ]
تهران بیشه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز نرم افزار Matlab Ver.7.0[ مطلب ورژن ۷ ]
فکور، علی ، ۱۳۴۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف۸‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پردازش عملی تصویر توسط نرم افزارMatlab [مطلب ]
سجادی ،احسان ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۳۷‬,‭‌س۳‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع MATLAB 7 [مطلب ۷ ] همراه با کاربردهایش
گیلات ،آموس ؛  مشهد واژگان خرد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌گ۹۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی MATLAB [ مطلب ] برای مهندسین
چپمن ، استیون ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌چ۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی Matlab 7.3 [ مطلب ۷/۳ ]
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام MATLAB 7 [مطلب ۷ ]
سیگمون ، کرمیت ،۱۹۹۷- ؛  تهران نشر گستر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌س۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی MATLAB [مطلب ]
هانسلمن ، دوین ؛  تهران صنعت گستر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ه۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی در MATLAB
کیا، مصطفی ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک۹‌ش۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4