کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
خ‍وان‍دن‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌
ک‍ت‍اب‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌
خ‍ودآم‍وزی‌
ک‍ت‍اب‌ و م‍واد خ‍وان‍دن‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍دارس‌
آزم‍ون‍ه‍ا -- م‍ه‍ارت‌
 
پدیدآور:
ع‍اش‍ق‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۹-
ه‍اش‍م‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۴۹-
ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌زاده‌، ح‍م‍ی‍ده‌
م‍ی‍رع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
ت‍ری‍س‍ی‌، آی‍ل‍ی‍ن‌
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ام‍ان‍ی‌، غ‍ف‍ور
ن‍ادری‌، ف‍اطم‍ه‌
طال‍ب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۱-
اس‍ت‍ی‍گ‍ر، رال‍ف‌
زن‍ده‌ ن‍ام‌، ام‍ی‍ر،۱۳۵۲-
گ‍ارس‍ی‍ا س‍وب‍ری‍ن‍و، خ‍اوی‍ر
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، ف‍اطم‍ه‌
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
اش‍رف‍ی‌ ری‍زی‌ ،ح‍س‍ن‌
ب‍رات‍ی‌ع‍ل‍وی‍ج‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۳۱-
طوس‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۴-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ق‍و
ت‍راز
ص‍دی‍ق‍ه‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ (ف‍خ‍ار)
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ج‍ل‍ی‍ل‌
چ‍اپ‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ ه‍لال‌ ای‍ران‌
چ‍ک‍ام‍ه‌
ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
ت‍ج‍س‍م‌ خ‍لاق‌
ن‍ش‍ر ت‍اب‍ران‌
ن‍ش‍ر دوران‌
پ‍ی‍ام‌ع‍ل‍وی‌
ش‍ای‍ان‌ ن‍م‍ودار
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ض‍ری‍ح‌ آف‍ت‍اب‌
اق‍اق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب چیست ؟ کتابخوان کیست ؟ کتابخانه کجاست ؟
قربانعلی زاده ، حمیده ؛  تهران اقاقی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۶‬,‭‌ق۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های مدارس ونقش آنهادرایجاد عادت مطالعه دردانش آموزان
امانی ، غفور ؛  اردبیل تراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌م۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای یادگیری و مطالعه
سیف ، علی اکبر ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های مطالعه
استیگر، رالف ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معلم یک دقیقه ای
جانسون ، اسپنسر ؛  [تهران ] صدیقه ابراهیمی (فخار)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۲‬,‭‌ج۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه درس بخوانیم ؟ چگونه امتحان بدهیم ؟
میرعابدینی ، احمد ؛  تهران چکامه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭V-LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌م ۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحصیل موفق در دانشگاه : با نگاه ویژه به رشته پزشکی
تهران شایان نمودار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۰‬,‭‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مطالعه و نقش خدمات ویژه کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگ مطالعه
اشرفی ریزی ،حسن ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌ف‍لا۵۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای موفقیت در مطالعه و یادگیری یافته های نوین برنامه ریزی ...
تریسی ، آیلین ؛  تهران قو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۵۷‬,‭‌ت۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش
حسین زاده ، فاطمه ؛  مشهد جلیل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۹۵‬,‭‌ح۵۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای مطالعه
طوسی ، بهرام ، ۱۳۱۴- ؛  مشهد نشر تابران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭ط۹‌م۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز مطالعه و تحقیق (راهنمای پژوهشگران جوان و دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات مطالعه و تحقیق )
طالبیان ، محمد، ۱۳۴۱- ؛  مشهد موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭ر۹ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
... برنامه ریزی درسی علوی
زنده نام ، امیر،۱۳۵۲- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۷۹۹/۳‬,‭‌ف‍لا۹ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی مطالعه
براتی علویجه ، حسینعلی ،۱۳۳۱- ؛  اصفهان پیام علوی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌ب۳۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه در عصر دیجیتال : از اندیشه های کنتون اوهارا تا زایمینگ لیو
نادری ، فاطمه ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۰‬,‭‌ن۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری خلاق و آلفای ذهنی : آلفای ذهنی هشیاری مضاعف
هاشمی ، جمشید، ۱۳۴۹- ؛  تهران تجسم خلاق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‍ه۲۵‌ی۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فنون یادگیری پایدار
عاشقی ، حسن ، ۱۳۵۹- ؛  تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌ع۲‌ف۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه مفید: مجموعه مقالات همایش سراسری مطالعه مفید کرمانشاه ۳۰ مهرماه ۱۳۸۸
همایش سراسری مطالعه مفید ( نخستین :۱۳۸۸ : کرمانشاه ) ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹/۹۵‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات کودکان : روشهای تقویت مهارت مطالعه
گارسیا سوبرینو، خاویر ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌گ۲۵‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مطالعه در ایران : فرصت ها و تهدیدها
همایش ملی فرهنگ مطالعه در ایران : فرصت ها و تهدیدها( ۱۳۹۲ : تهران ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹/۹۵‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2