کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ م‍ع‍ل‍ولان‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
خ‍وان‍ان‍وی‍س‍ی‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ -- ت‍اث‍ی‍ر
م‍راج‍ع‌ -- خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌
ک‍ت‍اب‌ -- ت‍اری‍خ‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- داده‌پ‍ردازی‌ -- ای‍ران‌
آرش‍ی‍و
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ازی‍ه‍ا
وال‍ی‍ب‍ال‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و ن‍وس‍وادان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ص‍ف‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ی‍ل‍ور، آل‍ن‌
اوان‍ز، ادوارد،
ف‍ی‍ت‌، ه‍ال‍ی‍س‌
پ‍ائ‍و، م‍ی‍ران‍دال‍ی‌
ک‍ی‍ن‍گ‍م‍ا، ب‍روس‌
ج‍ه‍ودا، ج‍رال‍د
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
اس‍ت‍ی‍پ‍چ‍وی‍چ‌، ال‍ک‍س‍ان‍در
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ری‍دان‌، م‍ری‌ داروت‍ی‌
ل‍ی‍ه‌ن‍اردی‌، آن‌
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
گ‍اردن‍ر، ری‍چ‍ارد
ج‍ان‍س‍ون‌، دب‍را وی‍ل‍ک‍اک‍س‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ،ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ .ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی
فتاحی ، رحمت الله ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حفاظت ، نگهداری و مرمت کاغذ
لیه ناردی ، آن ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ل۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای ذخیره و بازیابی اطلاعات در نظامهای کامپیوتری کتابخانه های ایران
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹/۳۵۵‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب در پویه تاریخ
استیپچویچ ، الکساندر ؛  مشهد آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه ها و سوادآموزی
جانسون ، دبرا ویلکاکس ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶/۴۵‬,‭‌ج۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آرشیو
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲‬,‭د۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فنون مدیریت برای کتابداران
اوانز، ادوارد، ؛  مشهد آستان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد اطلاعات : راهنمای تحلیل اقتصادی و هزینه سودمندی برای کارشناسان اطلاعات
کینگما، بروس ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۷/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بازیابی اطلاعات
پائو، میراندالی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌پ۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سنجش خوانایی نوشته های فارسی
دیانی ، محمدحسن ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۴‬,‭د۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مواد و خدمات کتابخانه ای برای نوسوادان ، کودکان و نوجوانان
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۸/۳‬,‭د۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مواد و خدمات مرجع
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭د۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فراهم آوری و مجموعه سازی فشرده درسها
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۸/۳‬,‭د۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیانی در کتابداری و اطلاع رسانی : ده مقاله
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭د۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی پیدایش ، گزینش و گسترش مواد کتابخانه ای
گاردنر، ریچارد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۷‬,‭‌گ۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مرجع : فنون پرسش کاوی و پاسخ یابی از منابع کتابخانه
جهودا، جرالد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ج۹۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی اطلاعات
تیلور، آلن ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌ت۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای والیبال : آشنایی و آمادگی جسمانی با توپ ، فراگیری اولیه تکنیکها
صفاری ، حسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۱۵/۳‬,‭‌ص۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی و بازپروری برای رشد، سازگاری و بهبودی معلولان
فیت ، هالیس ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۴۵‬,‭‌ف۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بازی در اوایل کودکی : از تولد تا شش سالگی
شریدان ، مری داروتی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۸۲‬,‭‌ش۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9