کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : م‍ش‍ه‍د:دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‍ک‍ر ب‍ن‍دی‌ س‍رور
آی‍ف‍ون‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
طراح‍ی‌ درب‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
پ‍ی‍ک‍ر ب‍ن‍دی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌
ف‍روش‍گ‍اه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
س‍ای‍ت‌
پ‍ردازش‌ ت‍ص‍وی‍ر
اج‍زای‌ [ edirG گ‍ری‍د
ب‍ازی‍اب‍ی‌ ت‍ص‍وی‍ر
روب‍ات‍ه‍ای‌ م‍ت‍ح‍رک‌
طراح‍ی‌ م‍دار درب‌
اس‍ت‍ری‍م‌ ک‍ردن‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ دم‍ا و رطوب‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌
ام‍ن‍ی‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ح‍ت‌ وب‌
ب‍ات‍ری‌ ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌
طراح‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ س‍ای‍ت‌
 
پدیدآور:
ح‍م‍ام‍ی‌، ح‍ام‍د
آب‍ادی‌، ال‍ی‍اس‌
م‍وس‍وی‌ ت‍ق‍ی‌ آب‍ادی‌، ج‍واد
ن‍ی‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍م‍ی‍را
س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ری‍م‌
ن‍وی‍دی‌، م‍ژگ‍ان‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍ن‍از
ل‍گ‍زی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
ص‍دی‍ق‍ی‌، م‍ری‍م‌
م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ن‍ی‍ازی‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌
ج‍اج‍رم‍ی‌، ش‍ک‍وف‍ه‌
س‍ع‍ادت‌، ه‍ال‍ه‌
ص‍ف‍ری‌ م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ن‌
غ‍لام‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
آراس‍ت‍ه‌، آرم‍ی‍ن‍ه‌
چ‍راغ‍ی‌ ش‍ام‍ی‌ ، ف‍رزان‍ه‌
ع‍ن‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
س‍ال‍م‍ی‌ م‍ج‍رد، زی‍ن‍ب‌
 
ناشر:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مسیریابی رباتهای متحرک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها
سالمی مجرد، زینب ؛  مشهد:دانشگاه امام رضا ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۵م‌۲س‌ /،ک‌ /۱ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی حریم خصوصی درGRID [ گرید]
نویدی ، مژگان ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷ ،۴ب‌۹ن‌ /،ک‌ /۵۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تشخیص زیرکلمات فارسی
عنبری ، محمدحسین ؛  مشهد: دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹ ،۵ت‌۹ع‌ /،ک‌ /۱۵۲ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
استریم کردن فایل های صوتی از ویندوز
موسوی تقی آبادی ، جواد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۵ال‍ف‌۹ م‌ /،ک‌ /۵۲۰ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سایت اشتراک گذاری فایل با فریم ورک symphony
میرزایی ، مصطفی ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ط ۹ م‌ / ،ک‌ /۶۱۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
سیستم تحت وب مدرسه
سعیدی ، مریم ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۹س‌۷ س‌ / ،ک‌ /۶۰۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
فروشگاه اینترنتی سخت افزار کامپیوتر
آبادی ، الیاس ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) مهندسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۴ ف‌۲ آ / ،ک‌ /۵۲۲ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
امنیت در لایه انتقال و کاربرد
سعادت ، هاله ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۸ال‍ف‌ ۷ س‌ /،ک‌ /۶۰۷ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
آیفون هوشمند
صفری مقدم ، حسن ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۹آ۶ ص‌ / ، ک‌ /۶۰۰ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
سیستم مانیتورینگ برای منازل
بهرامی ، بهناز ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۹س‌۹ ب‌ / ، ک‌ /۶۰۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سایت اطلاع رسانی پویا
صدیقی ، مریم ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ط۴ ص‌ / ، ک‌ /۵۱۷ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
پیکر بندی و پیاده سازی
چراغی شامی ، فرزانه ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۹پ‌۴ چ‌ / ، ک‌ /۵۲۵ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی درب ورودی ساختمان به وسیله فناوری RFID
لگزیان ، مجید ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ط۸ ل‌ /، ک‌ /۵۵۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل دما و رطوبت با استفاده از سنسور SHT10
آراسته ، آرمینه ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۹ک‌۴ آ /، ک‌ /۵۲۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مدار درب های اتوماتیک پارکینگ AVR
غلامی ، علیرضا ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ط۸ غ‌ / ، ک‌ /۵۲۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی یک سیستم مانیتورینگ برای وسایل منزل
نیازی ، نفیسه ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ط۹ ن‌ / ، ک‌ /۶۱۰ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
شارژ باتری اتومبیل
حمامی ، حامد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۱ش‌۸ح‌ /، ک‌ /۵۷۵ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بازیابی تصویر بر اساس محتوی
جاجرمی ، شکوفه ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۲ب‌۲ج‌ /، ک‌ /۶۱۷ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مدیریت و پیکر بندی سرورهای شبکه مایکروسافت
نیکوئی ، حمیرا ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۴م‌۹ ن‌ / ، ک‌ /۶۲۹ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک