کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍زی‍ن‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‌ ه‍ا
پ‍روت‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ م‍س‍ی‍ر ی‍اب‍ی‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
ت‍ام‍ی‍ن‌ ب‍رق‌
ام‍واج‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ن‍ف‍وذ()SDI(آی‌.دی‌.اس‌
م‍اژول‌
ب‍ازار ی‍اب‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
ن‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ظف‍ر ب‍اق‍ر پ‍ور ، ع‍ل‍ی‌
اف‍ش‍اری‌ ، ع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌،س‍ب‍ح‍ان‌
ف‍رزی‍ن‌،ع‍ل‍ی‌
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌
ب‍ی‍دخ‍وری‌ ، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا
ب‍ه‍م‍ن‍ی‌، س‍ج‍اد
 
ناشر:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ف‍ن‍ی‌ و ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی و پیاده سازی سیستم های تشخیص نفوذ
علی آبادی ،سبحان ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰ ،۴ال‍ف‌۸ع‌ /،ک‌ /۱۸۱ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
حذف هارمونیک های ولتاز وجریان بافیلترهای هیبرید
فرزین ،علی ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱ ،۴ح‌۴ف‌ /،ک‌/ ۲۷۰،ب‍رق‌ . ال‍ف‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف خطوط برق فشار قوی و تاثیرات آن روی سیسستم های مخابراتی و سلامت انسان و سایر موجودات
سعیدیان ، علی ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱ ،۴ب‌۷س‌/،ک‌/۲۹۲،ب‍رق‌ . م‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه یک معماری و پروتکل مسیریابی جدید انرژی کارا مبتنی بر QoS در شبکه هوشمند
نباتی ، علی ؛  امام رضا (ع ) مهندسی   ، ۱۳۹۳.
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ال‍ف‌۲ن‌/،ال‍ف‌/۵۸۱،ب‍رق‌.م‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پروتکل های مسیر یابی هوشمند در شبکه های حسگر بی سیم
افشاری ، علی ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) مهندسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ب‌۶ ال‍ف‌ /،ک‌ / ۶۸۵ ،ف‍ن‍اوری‌اطلاع‍ات‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
شبکه های مخابراتی اضطراری
بیدخوری ، علی رضا ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) مهندسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۲ش‌۹ب‌/،ال‍ف‌/۷۶۹،ب‍رق‌.م‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بازار یابی شبکه ای به عنوان یک سیستم مخابراتی
ظفر باقر پور ، علی ؛  دانشگاه مام رضا(ع ) مفنی و هندسی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و ساخت کنترل کننده رله باRFID [آر.اف .آی .دی ]
بهمنی ، سجاد ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک