کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ خ‍طی‌ ب‍رق‍ی‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ع‍اب‍دی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۲۷-
م‍ن‍ه‍اج‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۳۸-
م‍اده‍و، س‍وام‍ی‍ن‍ات‍ه‍ان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
(نمونه مسایل امتحانی ) مدارهای الکتریکی
عابدی ، مهرداد، ۱۳۲۷- ؛  تفرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش ، مرکز نشر پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ع۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هوش محاسباتی
منهاج ، محمدباقر، ۱۳۳۸- ؛  تهران مرکز نشر پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌م۸‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مدارهای الکتریکی
مادهو، سوامیناتهان ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی کلینیک تهران )، واحد تفرش ، مرکز نشر پروفسور حسابی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌م۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک