کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ه‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ع‍رف‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ری‍اض‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍رک‍ی‍ه‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
وی‍راس‍ت‍اری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا۱۳۲ ق‌
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ال‍ف‍ب‍ای‍ی‌ ک‍ردن‌ م‍ق‍ل‍وب‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍ت‍م‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
ن‍وی‍ا، پ‍ل‌، ۱۹۲۵- ۱۹۸۰
ب‍ل‍ی‍ای‍ف‌، ب‍اری‍س‌ واس‍ی‍ل‍ی‍وی‍چ‌
ه‍اش‍م‌پ‍ور س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ت‍وف‍ی‍ق‌، ۱۳۱۷-
گ‍ری‍م‍ال‍دی‌، رال‍ف‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ج‍واد
ب‍اروز، پ‍ل‌
ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ک‍ش‍ان‍ی‌، خ‍س‍رو
ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌
م‍ی‍ل‍ر ،ج‍رج‌ آرم‍ی‍ت‍ج‌
س‍ی‍م‍ون‍ز، ج‍ورج‌ ف‍ی‍ن‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهان
کریمی ، جواد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۲۱۱‬,‭‌ک۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
لیتهولد، لوئیس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
سیمونز، جورج فینلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌س۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربردی
گریمالدی ، رالف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌گ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭QC،V‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۹‬,‭-۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اقتصاد کلان : یک مقدمه ریاضی
باروز، پل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ب۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده متون ادب فارسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۵‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درباره نشر کتاب و حق مولف
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰‬,‭د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
شهیدی ، جعفر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭‌ش۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه فیزیک
مرکز نشر دانشگاهی .گروه فیزیک ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵‬,‭و۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ریاضی و آمار: انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی زانسو
کشانی ، خسرو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ک۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای تاریخی تهران
معتمدی ، محسن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۹‬,‭‍ه۸۷‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درباره ویرایش
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر قرآنی و زبان عرفانی
نویا، پل ، ۱۹۲۵- ۱۹۸۰ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اصول کتابداری
تامپسون ، جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۵۵‬,‭‌ت۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه های ترکیه ( ۲۲کتابخانه )
هاشم پور سبحانی ، توفیق ، ۱۳۱۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۰۵‬,‭‌ف۲‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی و ارتباط
میلر ،جرج آرمیتج ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی آموزش زبان خارجی
بلیایف ، باریس واسیلیویچ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۷‬,‭‌ب۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7