کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رواری‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ح‍اف‍ظه‌ -- ت‍ق‍وی‍ت‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اداری‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
م‍ارک‍س‌، ک‍ارل‌، ۱۸۱۸- ۱۸۸۳
ع‍ش‍ق‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ ون‍ق‍د
ان‍س‍ان‍گ‍رای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
ب‍راون‌،ادوارد
آش‍وری‌، داری‍وش‌
م‍ش‍ی‍ری‌، ف‍ری‍دون‌
ام‍ی‍ن‌پ‍ور، ق‍ی‍ص‍ر
م‍وره‍د، گ‍رگ‍وری‌
ف‍روم‌، اری‍ک‌، ۱۹۰۰- ۱۹۸۰
ش‍ام‍ل‍و،اح‍م‍د
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌
ه‍ی‍وز، اوئ‍ن‌
وی‍ن‍ل‍ن‍د، ج‍ی‍م‍ز دی‍وی‍س‌
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌
ام‍ی‍ن‌ پ‍ور، ق‍ی‍ص‍ر، ۱۳۳۸-
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۷- ۱۳۶۹
م‍ن‍ص‍ورک‍ی‍ا، م‍ن‍ص‍ور
غ‍ی‍اث‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ش‍وارت‍س‌، دی‍وی‍د ج‍وزف‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رواری‍د
م‍رواری‍د
م‍رواری‍د زم‍س‍ت‍ان‌
ف‍ی‍روزه‌ م‍رواری‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دولتی نوین : نگرشی راهبردی (استراتژیک ) سیر اندیشه ها، مفاهیم و نظریه ها
هیوز، اوئن ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۱‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم : مجموعه شعر
اخوان ثالث ، مهدی ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۷‬,‭‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریشه در خاک ( گزینه اشعار)
مشیری ، فریدون ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۱۱‬,‭‌ش۹۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب امید: در ریشه های عوامل غیراومانیستی و اومانیستی جامعه صنعتی
فروم ، اریک ، ۱۹۰۰- ۱۹۸۰ ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۲۱‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فراسوی زنجیرهای پندار
فروم ، اریک ، ۱۹۰۰- ۱۹۸۰ ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭B‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات ایران :از فردوسی تا سعدی
براون ،ادوارد ؛  تهران انتشارات مروارید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ف‍لا۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دولتی نوین
هیوز، اوئن ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۱‬,‭‍ه۹‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزینه اشعار
شاملو،احمد ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۱۴‬,‭‌ف‍لا۸۵آ۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان جمله در زبان فرانسه نقش واژه ، سازه ، ساختار=Analyse logique
غیاثی ، محمدتقی ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۳۶‬,‭‌غ۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چگونه حافظه خود را تقویت کنیم
وینلند، جیمز دیویس ؛  [تهران ] مروارید   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۸۵‬,‭و۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری ، صنعتی و بازرگانی
منصورکیا، منصور ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌م۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی
مورهد، گرگوری ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌م۸ر۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جادوی فکر بزرگ
شوارتس ، دیوید جوزف ؛  تهران فیروزه مروارید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تولدی دیگر
فرخزاد، فروغ ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۲‬,‭‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گزینه اشعار
فرخزاد، فروغ ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۰‬,‭آ۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سیاسی
آشوری ، داریوش ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۶۴‬,‭‌ف۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان عشق
امین پور، قیصر ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۲‬,‭‌م۶د۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گلها همه آفتابگردانند
امین پور، قیصر، ۱۳۳۸- ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۲‬,‭‌م۶‌گ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هنر عشق ورزیدن
فروم ، اریک ، ۱۹۰۰- ۱۹۸۰ ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ع۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ارغنون
اخوان ثالث ، مهدی ، ۱۳۰۷- ۱۳۶۹ ؛  تهران مروارید زمستان   ، ۱۳۳۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۷‬,‭‌ف‍لا ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2