کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌ اف‍زار ک‍ارب‍ردی‌
ج‍وم‍لا( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍ع‍م‍اری‌ خ‍دم‍ات‌ گ‍را( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍رادی‌، س‍ی‍ن‍ا، ۱۳۶۹-
م‍دی‍ری‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۴۱-
رئ‍ی‍س‌ زاده‌،ع‍ل‍ی‌
م‍ی‍زان‍ی‍ان‌، ک‍ی‍ارش‌، ۱۳۵۵-
اح‍م‍دی‍ان‌ ن‍ژاد، داود
اح‍م‍دی‌ ب‍م‍رود، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌، ۱۳۶۱-
اس‍ت‍ی‍وور،ت‍رژا
ب‍طح‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۶۸-
روش‍ن‌، واس‍ی‍م‌، ۱۹۵۱ - م‌
ت‍ی‍ل‍ور، ای‍وان‍ا
ارم‍غ‍ان‌، ام‍ی‍ر
 
ناشر:
س‍ی‍ن‍ا م‍رادی‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
آت‍ی‌ ن‍گ‍ر
ن‍اق‍وس‌
ن‍ص‌
م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌: ع‍اب‍د
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Microsoft project 2002 [مایکروسافت پروجکت ۲۰۰۳ ]
استیوور،ترژا ؛  تهران گلپونه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت محتوای وب با جوملا!
ارمغان ، امیر ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۳‬,‭‌ف‍لا۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
[آموزش سریع Microsoft office Project 2007 [ مایکروسافت آفیس پروجکت ۲۰۰۷ ]]
احمدیان نژاد، داود ؛  تهران مهرگان قلم : عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ف‍لا۳۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت
تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۵‬,‭آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل های مالی و سرمایه گذاری با استفاده از اکسل (Excel)
رئیس زاده ،علی ؛  تهران ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷ر۹۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت شبکه های کامپیوتری
میزانیان ، کیارش ، ۱۳۵۵- ؛  یزد دانشگاه یزد، انتشارات   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌م۸۸‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی نرم افزار Microsoft Project 2016 [ مایکروسافت پروجکت ۲۰۱۶ ]
احمدی بمرود، محمد صادق ، ۱۳۶۱- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ف‍لا۳۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Microsoft Project 2013 [ مایکروسافت پروجکت ۲۰۱۳ ]
مرادی ، سینا، ۱۳۶۹- ؛  تهران سینا مرادی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌م۳۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی با رویکرد معماری سرویس گرا
روشن ، واسیم ، ۱۹۵۱ - م ؛  تهران آتی نگر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۵۸۲۸‬,‭‌ف۴‌ی۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
یکپارچگی نرم افزار
مدیری ، ناصر، ۱۳۴۱- ؛  تهران مهرگان قلم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۴۴‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد نرم افزار اکسل برای مدیران بازاریابی
تیلور، ایوانا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی فرآیند مدیریت پروژه با استفاده از نرم افزار MSP 2016 [ ام . اس . پی .۲۰۱۶ ]
بطحایی ، علیرضا، ۱۳۶۸- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ب۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک