کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ - ای‍ران‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ت‍ول‍ی‍د - ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ت‍اب‍داری‌ -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ک‌ دون‍ال‍د، ج‍ان‌
م‍ال‍ه‍وت‍را،ی‍وگ‍ش‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۴-
ف‍ای‍رس‍ت‍ون‌،ج‍وزف‌
ق‍رب‍ان‍ی‌ زاده‌، وج‍ه‌ ال‍ل‍ه‌،۱۳۴۵-
ح‍س‍ن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د
داورپ‍ن‍اه‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
ل‍ی‍ب‍ووی‍ت‍س‌، ج‍ی‌
ف‍راپ‍ائ‍ول‍و، ک‍ارل‌
ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز، اک‍ب‍ر
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۲۲-
دوپ‍ل‍س‍ی‍س‌، م‍اری‍ن‍ا
ب‍رگ‍رون‌، ب‍رای‍ان‌
ع‍دل‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
اف‍رازه‌، ع‍ب‍اس‌
پ‍روب‍س‍ت‌، گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌
رادی‍ن‍گ‌، آل‍ن‌
 
ناشر:
س‍پ‍ه‍ر دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‍دار
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
چ‍اپ‍ار
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
ارگ‌
ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌
ب‍ازت‍اب‌
دب‍ی‍زش‌
م‍ح‍ق‍ق‌
پ‍ی‍ون‍د ن‍و
ی‍س‍طرون‌
ع‍ب‍اس‌ اف‍رازه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ا: ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و جامعه
داورپناه ،محمدرضا ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش : موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات
رادینگ ، آلن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭ر۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
افرازه ، عباس ؛  تهران عباس افرازه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
پروبست ، گیلبرت ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ب۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دانش
مالهوترا،یوگش ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌م۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش در یک هفته
مک دونالد، جان ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌م۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
حسن زاده ، محمد ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ح۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش در سازمان
ابطحی ، حسین ،۱۳۲۲- ؛  تهران پیوند نو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت دانش .
برگرون ، برایان ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ب۴‌م۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید
فایرستون ،جوزف ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف۱۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت دانش
برگرون ، برایان ؛  مشهد انتشارات نما: جهان فردا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ب۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش (KM) [کا. ام .] و برنامه ریزی سازمان ( (ERP [ ای . آر. پی .]( با نگرش سیستم های اطلاعاتی )
عالم تبریز، اکبر ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۶‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش
قربانی زاده ، وجه الله ،۱۳۴۵- ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸۲‬,‭‌ق۴‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش
دوپلسیس ، مارینا ؛  مشهد محقق   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭د۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
فراپائولو، کارل ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت دانش و علوم ارتباطات : پیوندها و بر هم کنش ها
مدیریت دانش و علوم ارتباطات :پیوندها و بر هم کنش ها (نخستین :۱۳۸۷: تهران ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌م۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای مهندسی
حبیبی ، علی ،۱۳۵۴- ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ح۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش : حرکت به فراسوی دانش
عدلی ، فریبا ؛  تهران فراشناختی اندیشه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ع۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش کتابخانه ها: مراکز مدیریت دانش
همایش کتابخانه ها :مراکز مدیریت دانش ( نخستین :۱۳۷۸ : همدان ) ؛  همدان سپهر دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‍ه۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
لیبوویتس ، جی ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌ل۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5