کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ران‌ -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍لاق‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍دی‍ران‌ -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
اخ‍لاق‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
م‍دی‍ران‌ آم‍وزش‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍ص‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۵-
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۴۳-
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۳۸-
م‍ق‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍اد، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌، ۱۳۵۵-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د خ‍وارزم‍ی‌
ان‍وار دان‍ش‌
ش‍ب‍اوی‍ز
ک‍وه‍س‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نه برای لقمه ای نان : آداب بازرگانی و اخلاق مدیریت
ماتسوشیتا، کونوسوکی ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۷‬,‭‌م۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق در مدیریت و تجارت
خلیلی ، ناصر، ۱۳۳۸- ؛  تهران انوار دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۷‬,‭‌خ۸‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به راه طی شده در صنعت و تولید ۰۸۳۱ -۸۵۳۱
عبدالصمدی ، محمد،۱۳۲۵- ؛  تهران کوهسار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۲۵‬,‭‌ع۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اخلاق کسب و کار
احمدی ، علی اکبر، ۱۳۴۳- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۷‬,‭‌ف‍لا۲۵‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی (الزامات ، راهبردها و پیامدها)
مقیمی فیروزآباد، معصومه ، ۱۳۵۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد خوارزمی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۷۷۹‬,‭‌م۷‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک