کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍دی‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ش‍ی‍وه‌ن‍ام‍ه‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍ق‍ال‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹ ،
س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌
ک‍م‍رون‌، ک‍ی‍م‌
ل‍وب‍وف‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌، ۱۹۳۹-
ای‍ران‌ ن‍ژاد پ‍اری‍زی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۴-
ش‍رم‍ر ه‍ورن‌ ،ج‍ان‌
ک‍ن‍دی‌، ک‍ارول‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ن‍ش‍ر م‍دی‍ران‌
م‍دی‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍دی‍ران‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍دی‍ران‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی نیک فرجامی
ماتسوشیتا، کونوسوکی ؛  انجمن مدیران صنایع جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۶‬,‭آ۳ژ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تواناسازی کارکنان
بلانچارد، کنت ، ۱۹۳۹- ؛  [تهران ] مدیران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۰/۵‬,‭‌ب۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و رفتار سازمانی
شرمر هورن ،جان ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ش۳۶‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
و-مدیریت دانش سازمانی
تهران موسسه مدیران فردا   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بزرگترین اصل مدیریت در دنیا
لوبوف ، مایکل ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ل۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نخبگان مدیریت
کندی ، کارول ؛  تهران وزارت نیرو، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت و نشر مدیران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ک۸۷‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول پایان نامه نویسی (از انتخاب موضوع تا دفاع نهایی )
ایران نژاد پاریزی ، مهدی ،۱۳۱۴- ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معماری فرهنگ سازمانی
کمرون ، کیم ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ک۸‌م۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمان های پیچیده از تئوری تا عمل ( دیدگاه استراتژیک )
ایران نژاد پاریزی ، مهدی ،۱۳۱۴- ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه گذاری پایدار: (تشخیص فرصت های کارآفرینی )
ایران نژاد پاریزی ، مهدی ،۱۳۱۴- ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ف‍لا۸۴‌س۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول نگارش و نشر مقالات علمی
ایران نژاد پاریزی ، مهدی ،۱۳۱۴- ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ف‍لا۶۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک