کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ح‍م‍ودی‌، ک‍ورش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍اری‍خ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍ازه‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍دار -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍اک‍ت‌ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
آپ‍ارت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ - اطل‍س‍ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍رک‍ی‍ب‌، ت‍ن‍اس‍ب‌ و غ‍ی‍ره‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
طراح‍ی‌ -- ف‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍م‍ارس‍از -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
 
پدیدآور:
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌
ه‍اس‍ه‌ گ‍اوا، ن‍وری‌ ی‍وش‍ی‌
م‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌، ای‍ل‍ی‍ا
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۰۰ - م‌
م‍ی‍ل‍ز، ک‍ری‍س‌
م‍ح‍م‍ودی‌، ک‍ورش‌، ۱۳۴۸-
ک‍ول‌، ام‍ی‍ل‍ی‌، ۱۹۷۴ - م‌
چ‍وی‍ک‍ا، پ‍ی‍لار
م‍ح‍م‍ودی‌، ک‍ورش‌
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌.
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌ : آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ...
ش‍ه‍رآب‌ : آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌: ش‍ه‍رآب‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ...
ی‍زدا
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرمولهای مهندسی سازه ویژه رشته عمران : فشار، کشش ، خمش ، پیچش ...
میکلسون ، ایلیا ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۳۶‬,‭‌م۹‌ف۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ صامت
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۱۰/۵‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای کارشناسی ارشد) آزاد و سراسری تا سال جاری
محمودی ، کورش ، ۱۳۴۸- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۴ز۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با معماری جهان
کول ، امیلی ، ۱۹۷۴ - م ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰‬,‭‌ک۹آ۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معماری : فرم ، فضا و نظم
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م . ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیکشنری جامع معماری و ساختمان Millennium 0102 [ ملینیوم ۲۰۱۲ ] شهرآب
محمودی ، کورش ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۱‬,‭‌م۳د۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسکیس معماری داخلی ( گام به گام )
هاسه گاوا، نوری یوشی ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اطلس پلان آپارتمان ۲۰۱۱ با طرح هایی از معماران مطرح جهان
چویکا، پیلار ؛  تهران کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۸۶۰‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی معماری : آزاد و سراسری سال های ۸۵ تا سال جاری
محمودی ، کورش ، ۱۳۴۸- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۴ز۲۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
اسکیس معماری داخلی ( گام به گام ) [منبع الکترونیکی ]
تهران یزدا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰،۵ ال‍ف‌ /، ۷۳۰، CN ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
[معماری : فرم ، فضا و نظم ]
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
[نویفرت آرشیتکتس دیتا] Neufert architects data با کامل ترین ترجمه متن زیرنویس تصاویر و جداول
نویفرت ، ارنست ، ۱۹۰۰ - م ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی معماری با استفاده از ماکت سازی : راهنمای کارگاهی در ساخت و استفاده از ماکت های معماری
میلز، کریس ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
[نویفرت آرشیتکتس دیتا] Neufert architects data با کامل ترین ترجمه متن زیرنویس تصاویر و جداول [منبع الکترونیکی ]
تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴ ،۹ ن‌ /، ۱۵۱ ، HT ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
[معماری : فرم ، فضا و نظم ] [منبع الکترونیکی ]
تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۶م‌ /، ۲۷۶۰ ، AN ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی معماری با استفاده از ماکت سازی : راهنمای کارگاهی در ساخت و استفاده از ماکت های معماری [منبع الکترونیکی ]
تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۴ط /، ۲۹۷۰ ، AN ،س‍ی‌ دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معماری : فرم ، فضا و نظم
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
[ هزار] ۱۰۰۰ نقشه ۱۰۰۰ [ هزار] نمای رویایی
محمودی ، کورش ، ۱۳۴۸- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۵-
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۱۲۶‬,‭‌م۳‍ه۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معماری و انرژی ساخت و ساز سبز (تصویری )
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۸۸۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک