کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ف‍ازی‌
م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ازی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ روب‍ات‌ ه‍ای‌ وب‌
 
پدیدآور:
پ‍دری‍چ‌، وی‍ت‍ول‍د، ۱۹۵۳ - م‌
م‍ولان‍اپ‍ور، س‍ارا، ۱۳۵۹-
رح‍ی‍م‍ی‌، س‍م‍ان‍ه‌
ل‍ی‌، ک‍وان‍گ‌ ه‍ی‍ون‍گ‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۵۵-
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌،ل‍ی‍لا
ف‍رض‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۵-
آذر، ع‍ادل‌، ۱۳۴۵-
ص‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
آت‍ی‌ن‍گ‍ر: وی‍ن‍ا
اطه‍ران‌: آش‍ی‍ن‍ا: ف‍ن‌آذر
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
وی‍ن‍ا
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌: آذر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ص‍ف‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آلای‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل Fuzzy-PID [ فازی - پی . آی . دی .] یک بازوی رباتیک
ملکیان ،لیلا ؛  دانشگاه اما رضا(ع ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷ ،۹ک‌۷م‌ /،ک‌ /۳۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل فازی (مبانی کنترل فازی - شبکه های عصبی )
فرضی ، علی ، ۱۳۵۵- ؛  تبریز اطهران : آشینا: فن آذر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹/۶۴‬,‭‌ف۴‌ک۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری چندمعیاره فازی
تهران سیمای دانش : آذر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ت۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری
آذر، عادل ، ۱۳۴۵- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹/۶‬,‭آ۴‌ت۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تشخیص روبات های وب با استفاده از نظریه مجموعه های فازی ناهموار
رحیمی ، سمانه ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا(ع ) دانشکده فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۵ت‌۳ر/، ال‍ف‌ /۱۲۵۴، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری چند معیاره فازی : (مدل ها، روش ها و کاربردها)
پدریچ ، ویتولد، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭‌پ۴‌ت۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
منطق فازی (تعاریف و اصطلاحات کاربردی )
لی ، کوانگ هیونگ ؛  آلای اندیشه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸/۵‬,‭‌ل۹‌ن۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی منطق فازی و کاربردهای آن ( در ژئوفیزیک ، مهندسی عمران ، مهندسی مکانیک و مهندسی برق و کامپیوتر)
سلیمانی ، خسرو، ۱۳۵۵- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹/۶۴‬,‭‌س۸‌م۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سیستم های فازی
مولاناپور، سارا، ۱۳۵۹- ؛  تهران وینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸/۵‬,‭‌م۸۳‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش های تصمیم گیری چندشاخصه فازی
صفری ، حسین ، ۱۳۵۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭‌ص۷ر۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هوش محاسباتی
تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک