کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور - ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ - ای‍ران‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍او م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
اظه‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ -- ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ - ای‍ران‌ - ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
اق‍وام‍ی‌، داود
ع‍ب‍اس‍ی‌ آس‍ت‍م‍ال‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۸-
م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۹-
م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ،م‍ه‍دی‌
م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌،م‍ه‍دی‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
ف‍ولادی‌ ن‍س‍ب‌،ن‍اص‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ع‍راق‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌، ۱۳۴۹-
ل‍طف‍ی‌ ج‍لال‌ آب‍ادی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
پ‍اک‍دل‌، س‍ع‍ی‍د
خ‍دارح‍م‍ی‌ ن‍اف‍چ‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ب‍ه‍روز
اس‍ت‍ک‍ی‌، اح‍م‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍اب‍اج‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
س‍ی‍ف‌ ال‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا، ۱۳۵۲-
آزم‍ون‌،ج‍واد،۱۳۳۴-
 
ناشر:
م‍ج‍ال‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ت‍رم‍ه‌
ح‍س‍اب‌
ح‍ف‍ی‍ظ
ف‍روزش‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ ک‍ار آف‍ری‍ن‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ج‍ان‍ان‌
اس‍ت‍ادی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ل‌: ج‍اودان‍ه‌
م‍ه‍رس‍ب‍ح‍ان‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی در ایران
سمیعی ، عبدالمحمد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HJ،V‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی
اقوامی ، داود ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و حسابرسی دولتی (رشته حسابداری )
باباجانی ، جعفر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۱۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی
حسینی عراقی ، حسین ؛  تهران دانشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HJ،V‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌ح۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی ،مالیه عمومی ،بودجه
محمدحسینی ،مهدی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB،V‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی
سمیعی ، عبدالمحمد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌س۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی (روش هزینه یابی و حسابداری طرح های عمرانی )
استکی ، احمد ؛  تهران حفیظ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی
محمد حسینی ،مهدی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۵۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی
فولادی نسب ،ناصر ؛  تهران مجال   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی
حسینی عراقی ، حسین ؛  تهران دانشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌ح۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرایند حسابداری معکوس
آزمون ،جواد،۱۳۳۴- ؛  تهران شرکت تعاونی کار آفرینان فرهنگ و هنر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌ف‍لا۹۴آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (حسابداری دولتی )
لطفی جلال آبادی ، مصطفی ؛  تهران حساب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ل۶‌م۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی
محمد حسینی ،مهدی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۵۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور (رشته حسابداری و مدیریت ). شامل یک دوره تدریس روان ...
محمدحسینی ، مهدی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران استادی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۱۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی
حسینی عراقی ، حسین ؛  تهران دانشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌ح۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی پیشرفته : چکیده درس همرا با سوالات چهارگزینه ای با جواب
خدارحمی نافچی اصفهانی ، بهروز ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی
پاکدل ، سعید ؛  تهران مهرسبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۲۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و حسابرسی دولتی (با رویکرد کاربردی در ایران )
سیف الهی ، علی بابا، ۱۳۵۲- ؛  خرم آباد اردیبهشت جانان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌س۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مسائل حسابداری و کنترل های مالی دولتی (حسابداری و حسابرسی دولتی ) (رشته حسابداری و مدیریت ) ... بر اساس کتاب جعفر باباجانی
عباسی آستمال ، محمدرضا، ۱۳۵۸- ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۱۱۶۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول تنظیم و رسیدگی اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده شرکت ها
شعبانی ، پیمان ، ۱۳۴۹- ؛  تهران جنگل : جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۶۹‬,‭‌ش۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2