کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -- آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ال‍ون‌، ش‍پ‍رج‍وئ‍ل‌، ۱۹۴۸ - م‌.
ش‍ادک‍ام‌ ان‍ور، ح‍س‍ن‌
ص‍دی‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍ی‍ت‍س‌ج‍رال‍د، آرت‍ور ی‍وج‍ی‍ن‌
چ‍پ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، م‍ی‍رس‍ل‍ی‍م‌،۱۳۳۴-
ن‍ص‍ر، س‍ی‍د، ۱۹۵۲-
ب‍ی‍م‌ ب‍ه‍را
اون‍گ‌، چ‍ی‌ - م‍ون‌
ام‍ام‍ی‌، س‍ی‍اوش‌،- ۱۳۲۸
ام‍ان‍وئ‍ل‌، پ‍ری‍ک‍ل‍س‌
م‍ک‌ف‍رس‍ون‌، ج‍ورج‌، ۱۹۲۱-
ف‍ی‍ت‍س‌ ج‍رال‍د، آرت‍ور ی‍وج‍ی‍ن‌
چ‍پ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ف‍ن‌
ن‍اگ‍رات‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
س‍ن‌، پ‍ارش‌ چ‍ان‍درا
اس‍ل‍م‍ون‌، گ‍وردون‌
وی‍ل‍دی‌، ت‍ئ‍ودور
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز
ن‍ص‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ج‍ه‍ش‌
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا: اس‍ف‍ن‍د
آزاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
ب‍ص‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ق‍ائ‍م‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های الکتریکی
شادکام انور، حسن ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۲۲‌م۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
سن ، پارش چاندرا ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌س۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشین های الکتریکی
چپمن ، استیون ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول ماشینهای الکتریکی
چپمن ، استیون ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
فیتس جرالد، آرتور یوجین ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف۹‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
نصر، سید، ۱۹۵۲- ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ن۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی ( تئوری ، عملکرد و کاربردها)
بیم بهرا ؛  تهران قائم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ب۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
فیتس جرالد، آرتور یوجین ؛  مشهد نشر نما: اسفند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف۹‌م۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های الکتریکی
اسلمون ، گوردون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ماشینهای الکتریکی و ترانسفورماتورها
مک فرسون ، جورج ، ۱۹۲۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۷آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی ماشین های الکتیکی با استفاده از Matlab /Simunlink [سیمولینک /مطلب ]
اونگ ، چی - مون ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۳۹۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی و ترانسفرمر
مجتبی ، میرسلیم ،۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ماشینهای الکتریکی باروش عناصر محدود
سالون ، شپرجوئل ، ۱۹۴۸ - م . ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی کلینیک تهران ، مرکز نشر)   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۹‬,‭‌س۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی ، محرکه ها و سیستمهای قدرت
ویلدی ، تئودور ؛  بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭و۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حل تمرین های مبانی ماشین های الکتریکی
چپمن ، استفن ؛  بابل انتشارات علوم رایانه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۹‌م۲۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی
امانوئل ، پریکلس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های الکتریکی
عباسی ، محسن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۲‌م۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های الکتریکی
ناگرات ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ن۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های الکتریکی
صدیقی ، علیرضا ؛  تهران مرکز نشر جهش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ص۴‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه ماشین الکتریکی
امامی ، سیاوش ،- ۱۳۲۸ ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۹‬,‭‌ف‍لا۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2