کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ل‍وو، ب‍ارن‍ی‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌،- ۱۹۳۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- ح‍رک‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍وو، ب‍ارن‍ی‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌،- ۱۹۳۹
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک حرکت انسان
لوو، بارنی فرانسیس ،- ۱۹۳۹ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭و۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک