کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : لاه‍ی‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‍ه‍ا
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‍ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ورزش‍ی‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ورذاک‍رع‍رب‍ان‍ی‌، س‍وداب‍ه‌، ۱۳۵۲-
ب‍رن‍س‌، ورن‍ر
ث‍ب‍وت‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، م‍اه‍رخ‌
 
ناشر:
ن‍ی‍ک‌ن‍گ‍ار
ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
ف‍رش‍ه‍رزاد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی طرح های اقتصادی راهنمای تهیه و امکان سنجی پروژه های صنعتی
برنس ، ورنر ؛  لاهیجان نیک نگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭‌ب۳۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الفبای طب ورزشی
ثبوتی ، بهنام ؛  لاهیجان فرشهرزاد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۱۰‬,‭‌ث۲۳‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نیمه هادیها و عناصر بکار رفته در الکترونیک
لاهیجان ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۸۵‬,‭‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های مخابراتی به همراه حل مسائل نمونه و بررسی نقشه گیرنده تلویزیون رنگی
مقصودی ، ماهرخ ؛  لاهیجان ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲/۵‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی و ژنتیک الگوریتم
پورذاکرعربانی ، سودابه ، ۱۳۵۲- ؛  لاهیجان ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌پ۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک