کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا در ق‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ام‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۳۳-
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، دی‍وی‍د
م‍ع‍ی‍ن‍ی‍ان‌، ن‍رم‍ی‍ن‍ه‌
وای‌ ول‍و، ف‍ران‍ک‌ راب‍رت‌
 
ناشر:
اف‍ک‍ار: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
س‍ت‍وده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انشان شناسی فرهنگی
وای ولو، فرانک رابرت ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۳۱۶‬,‭و۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی از دیدگاه انسان شناسی
معینیان ، نرمینه ؛  تبریز ستوده   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۵‬,‭‌م۶ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سینمای مردم شناختی ایران : نقدی بر قوم پژوهی در سینمای مستند ایران
امامی ، همایون ، ۱۳۳۳- ؛  تهران افکار: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، پژوهشکده مردم شناسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۳۴۷‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی
سیلورمن ، دیوید ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۷۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک