کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ق‍ل‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ی‍ن‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۰- ۱۳۷۷
وی‍ت‍ام‍ی‍ن‍ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۸ ق‌
ن‍م‍از
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌- ای‍ران‌
ت‍ف‍ک‍ر ن‍وی‍ن‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴- ۶۱ ق‌ -- .م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ - ۱۳۵۶ -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ل‍ی‍ت‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
روس‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ -- ای‍ران‌ -- ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌- ۱۳۸۴
اق‍ب‍ال‌ لاه‍وری‌،م‍ح‍م‍د،۱۹۳۸-۱۸۷۷ -.ن‍ق‍دوت‍ف‍س‍ی‍ر
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- دس‍ت‍-ور
م‍ن‍طق‌ ق‍رون‌ وس‍طی‌
ت‍م‍دن‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍دئ‍ول‍وژی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ری‍دن‌ - ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
ع‍ب‍اس‌ ص‍ف‍وی‌ اول‌،ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۰۳۸-۹۷۸ق‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
آذری‌ ن‍ج‍ف‌آب‍اد،ال‍ل‍ه‌ وردی‌
ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، رض‍ا
ک‍ی‍ان‍ی‌، ک‍اظم‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌،م‍ح‍م‍ود
ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، رب‍اب‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ،م‍ص‍طف‍ی‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ش‍م‍اوی‌،ف‍ری‍د
ک‍وث‍ری‌ ،ش‍ه‍ری‍ار
ف‍اض‍ل‌ ، آم‍ن‍ه‌
م‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌ ،ح‍م‍ی‍درض‍ا
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ ق‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‌،س‍ع‍ی‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ا، اح‍م‍د
اق‍دم‍ی‌ ،ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ص‍ارم‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
اس‍ات‍ی‍د ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌
زر ق‍ل‍م‌
اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ق‍ل‍م‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ق‍ل‍م‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ پ‍ردازش‍گ‍ر داده‌ ه‍ا ( ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍راج‌ ق‍ل‍م‌ )
آه‍ن‍گ‌ ق‍ل‍م‌
س‍رزم‍ی‍ن‌ س‍ب‍زآئ‍ی‍ن‍ه‌ ق‍ل‍م‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ زر ق‍ل‍م‌
دن‍ی‍ای‌ ق‍ل‍م‌
ق‍ل‍م‌
ارم‍غ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ایدئولوژی علیه ایدئولوژی
علیجانی ، رضا ؛  تهران قلم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۲۳/۳‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش تربیتی نماز
حسینیا، احمد ؛  تهران دنیای قلم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۶/۲‬,‭‌ح۵‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
تکنولوژی فکر (۱/۱) [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت پردازشگر داده ها ( انتشارات معراج قلم )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۸۳ت‌ /، ۶۴۱ ، FB ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نامه ها
شریعتی ، علی ؛  تهران قلم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴‬,‭ش‌.۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسین وارث آدم
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران قلم   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۱۹.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن
شریعتی ، علی ؛  تهران قلم   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴،۱۲و۱۱.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط با بانک
کوثری ،شهریار ؛  تهران انجمن قلم ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۲۷۰/۲‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای معنویت
اقدمی ،عبدالکریم ؛  تبریز انتشارات زر قلم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۰‬,‭‌ف‍لا۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی
حافظ، شمس الدین محمد،- ۷۹۲ ق ؛  تهران فرهنگ و قلم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت شاه عباس اول تلخیص و بازنویسی کتاب عالم آرای عباسی اثراسکندربیگ منشی
میرمحمدصادق ،سعید ؛  تهران اهل قلم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۲۱۶‬,‭‌م۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر جغرافیای تاریخی فریدن
میر محمدی ،حمیدرضا ؛  خوانسار ارمغان قلم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۱۱‬,‭ر۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اولین نگاه ... آخرین وداع : خاطرات همسر روان شاد دکتر حسین امینی
فاضل ، آمنه ؛  مشهد آهنگ قلم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۲‬,‭‌م۷۳۵‌ی۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
متفکرین اسلامی در برابر منطق یونان ،شامل نقد علمای اسلام از منطق ارسطو و مقایسه آن با نقد فیلسوفان غرب
حسینی طباطبائی ،مصطفی ؛  تهران قلم   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭BC‬,‭۳۴‬,‭‌ح۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
در مدرسه اقبال لاهوری (سرو آزادی ) درباره زندگانی ،آثارو اندیشه های محمد اقبال
حکیمی ،محمود ؛  تهران قلم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۹۲۳۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ی۸۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
صارمی ، حمید ؛  مشهد آهنگ قلم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گرامر جامع زبان فرانسه
آذری نجف آباد،الله وردی ؛  مشهد سرزمین سبزآئینه قلم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۱۱۲‬,‭آ۴۲‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درمان با ویتامینها و مواد معدنی
کیانی ، کاظم ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۷۷۱‬,‭‌ک۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت چند فرهنگی
عشماوی ،فرید ؛  مشهد آهنگ قلم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۴‬,‭‌ع۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سوم تیر
باستانی ، ربابه ؛  تهران اساتید قلم تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۹‬,‭آ۵‌ب۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نشان عشق (دیوان اشعار)
امینی ، حسین ؛  مشهد آهنگ قلم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۲‬,‭‌م۷۳۵‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9