کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ن‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - خ‍ودآم‍وز
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ دی‍ن‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ام‍ام‌ ب‍اق‍ر(ع‌)
ش‍رک‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍رن‍د
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
معارف اسلامی ۱
تهران دانشگاه فنی و مهندسی امام باقر(ع )   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷/۷‬,‭‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ مجموعه آموزشی پرند ] [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۳م‌ /، ۷۶/۲۷ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۱ ] King 2011-1 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۱ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۲ ] King 2011-2 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۲ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۳ ] King 2011-3 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۳ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۴ ] King 2011-4 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۴ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۵ ] King 2011-5 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۵ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۶ ] King 2011-6 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۶ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۷ ] King 2011-7 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۷ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۸ ] King 2011-8 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۸ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۹ ] King 2011-9 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۹ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۱۰ ] King 2011-10 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۱۰ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۱۱ ] King 2011-11 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۱۱ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۱۲ ] King 2011-12 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۱۲ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۱۳ ] King 2011-13 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۱۳ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۱۴ ] King 2011-14 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۱۴ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۱۵ ] King 2011-15 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۱۵ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۱۶ ] King 2011-16 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۱۶ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۱۷ ] King 2011-17 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۱۷ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ ۲۰۱۱-۱۸ ] King 2011-18 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت فنی مهندسی پرند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ش‌ .۱۸ ،۹۸۲ ک‌ ،۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9