کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
خ‍وان‍ان‍وی‍س‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ - ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ف‍ارس‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -- رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -- آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ی‍غ‍م‍ا،ع‍ادل‌
ث‍روت‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۲۷-
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌ ،م‍ح‍م‍ود
م‍ح‍م‍دی‌، اح‍م‍د
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
زارع‌ م‍ای‍وان‌، ح‍س‍ن‌
راس‍ت‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌ ،م‍ه‍دی‌
ع‍م‍اد اف‍ش‍ار، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۷۷
ادی‍ب‍ی‌ ،پ‍ی‍م‍ان‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د
طاه‍رخ‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
ح‍ی‍دری‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍ی‍دری‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ع‍طاری‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ص‍اف‍ی‌ ، ق‍اس‍م‌
ح‍ری‌ ،ع‍ب‍اس‌
م‍ج‍اه‍د، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍ت‍ی‍ن‌: ح‍اف‍ظ ن‍وی‍ن‌
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍گ‍ی‍ن‌
پ‍ژوه‍ش‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ طه‌ره‍ن‍م‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ارس‍ب‍اران‌
زری‍ن‌
ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر ن‍ون‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش علمی
حری ، عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB،V‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سنجش خوانایی نوشته های فارسی
دیانی ، محمدحسن ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۴‬,‭د۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگارش و ویرایش
سمیعی ، احمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌س۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان و نگارش فارسی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭V-PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری : ویژه دانشجویان مراکز آموزش عالی ... دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای
حیدری نژاد، محمدرضا ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزارش و نگارش در روابط عمومی
عماد افشار، حسین ،۱۳۷۷ ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭V-PN‬,‭۱۴۵‬,‭‌ع۸‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نگارش متون علمی (در علوم پزشکی )
راستی اردکانی ،مهدی ؛  اصفهان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۱۹‬,‭ر۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول نگارش شیلان
عطاری کرمانی ، عباس ؛  [تهران ] متین : حافظ نوین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ع۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چگونه یک طرح پژوهشی بنویسیم
ادیبی ،پیمان ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۱۹‬,‭ر۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فن تلخیص کتاب
یغما،عادل ؛  تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۴۷/۵‬,‭‌ی۷‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش به زبان ساده
نورمحمدی ،محمود ؛  قزوین تهران انتشارات طه رهنما   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭V-PE‬,‭۱۴۲۱‬,‭‌ن۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درست بنویسیم
طاهرخانی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران نگین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭ط۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش مقاله های علمی به زبان انگلیسی
زارع مایوان ، حسن ؛  [تهران ] فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۷۵‬,‭ز۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش و ویرایش
یاحقی ، محمدجعفر ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ی۲ر۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نگارش فارسی : رشته مترجمی زبان انگلیسی
ثروت ، منصور، ۱۳۲۷- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ث۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش و سخنوری
محمدی ، احمد ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌م۳۵آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش علمی
حری ،عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه عمومی کشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۴آ۹۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش و ویرایش
صافی ، قاسم ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ص۱۵آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر ویژگیهای زبان فارسی
مجاهد، محمدحسن ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۳۱‬,‭‌م۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پارسی را از یاد نبرده ایم
حیدریان ، محمدحسین ؛  مشهد نشر نوند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۸۶‬,‭‌ح۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4