کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍راه‍م‌ آوری‌(ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور - ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌
ف‍راه‍م‌ آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا)
ف‍راه‍م‌ آوری‌(ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
ف‍راه‍م‌ آوری‌ ( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
ف‍راه‍م‌ آوری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ان‍س‍ون‌، پ‍گ‍ی‌، ۱۹۴۸ - م‌
ای‍ج‍ی‌، ج‍ی‍م‌، ۱۹۵۲ - م‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
چ‍پ‍م‍ن‌، ل‍ی‍ز
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ج‍م‍ال‍زاده‌، ح‍م‍ی‍د
دوران‍ت‌، ف‍ی‍ون‍ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
چ‍اپ‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات مجموعه سازی و انتخاب (مجموعه سازی ۲ )
محسنی ، حمید ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فراهم آوری در خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
چپمن ، لیز ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌چ۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خدمات تحویل مدرک : دیدگاه های صاحبنظران
همدان دانشگاه بوعلی سینا، اداره انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌ک۹‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب و تهیه منابع اطلاعاتی برای کودکان و نوجوانان و کتابخانه های آموزشگاهی
محسنی جمالزاده ، حمید ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌م۳‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مذاکره و قرارداد برای منابع اطلاعاتی دیجیتالی
دورانت ، فیونا ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭د۸۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه
جانسون ، پگی ، ۱۹۴۸ - م ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌ج۲‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جهانی شدن فراهم آوری : مقدمه ای بر مدیریت مجموعه کتابخانه در قرن بیست و یکم
ایجی ، جیم ، ۱۹۵۲ - م ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک