کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍خ‍راک‍ی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ه‍ن‍د
طراح‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌
پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و
ه‍ن‍ر -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍زی‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌
ن‍ش‍ان‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ -- طراح‍ی‌
ب‍ات‍ی‍ک‌
ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ - آم‍وزش‌
رن‍گ‌ در طراح‍ی‌
ل‍وگ‍وه‍ا -- طراح‍ی‌
طراح‍ی‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍س‍ائ‍ی‌، ل‍ی‍لا، ۱۳۴۳-
م‍ح‍م‍دپ‍ور، لال‍ه‌، ۱۳۶۰-
دام‍ل‍ی‍و، ژوزف‌
ذوق‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۶۲-
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ف‍رد، ، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۵-
رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۳-
دآل‍وا، آن‌
وای‍ت‌، ک‍ی‍ت‌
اپ‍ل‌ ب‍اوم‌، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌
آس‍ن‍س‍ی‍وس‍رور، ف‍ران‍س‍ی‍س‍ک‍و
م‍ق‍ب‍ل‍ی‌، آن‍اه‍ی‍ت‍ا، ۱۳۴۶-
 
ناشر:
ف‍خ‍راک‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدرن گرافیک
رستمی ، مجیدرضا، ۱۳۴۳- ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۱‬,‭ر۴۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چاپ باتیک هنر چاپ پارچه
محمدپور، لاله ، ۱۳۶۰- ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۸۵۲/۵‬,‭‌م۳‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی نو بر شهرسازی و شهرنشینی در جهان سوم
ذوقی ، حمید، ۱۳۶۲- ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۹‬,‭‌ه۹ذ۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پرسپکتیو
داملیو، ژوزف ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭د۲‌م۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی لوگو و اوراق اداری = The best of the best letterhead and logo design
کسائی ، لیلا، ۱۳۴۳- ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۲‬,‭‌ل۹‌ک۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چاپ چوبی در تصویرگری : مختصر تاریخچه چاپ چوبی به همراه برگزیده طرح های این هنر در سال های ۱۸۴۱ - ۱۹۰۱ میلادی
اپل باوم ، استنلی ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۲۲۸‬,‭‌ف‍لا۲۲‌چ۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رنگ و ارتباطات
بختیاری فرد، ، حمیدرضا، ۱۳۴۵- ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۴۸‬,‭‌ب۳۷ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هندسه نقوش
مقبلی ، آناهیتا، ۱۳۴۶- ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌م۷‍ه۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی نشانه
مقبلی ، آناهیتا، ۱۳۴۶- ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۲‬,‭‌ن۵‌م۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
۱۰۱[ یکصد و یک ] نکته که در مدرسه هنر باید بدانید
وایت ، کیت ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۲۵‬,‭و۲‌ی۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق به زبان ساده و کاربردی برای دانشجویان هنر به همراه نگارش پایان نامه با دفاعیه موفق
مقبلی ، آناهیتا، ۱۳۴۶- ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۸۵‬,‭‌م۷ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی داخلی :نور و رنگ در دکوراسیون :طراحی کشورها و طراحان قرن بیستم ، روند دکوراسیون در قرن ۲۱
آسنسیوسرور، فرانسیسکو ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۰‬,‭آ۵ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش ها و نظریه های تاریخ هنر
دآلوا، آن ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۷۷‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک