کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : غ‍لام‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ م‍دار درب‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ع‍وام‍ل‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ون‌، ری‍م‍ون‍د
غ‍لام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
غ‍لام‍ی‌ ارب‍اب‌ دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
غ‍لام‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د، ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات مدیریت منابع انسانی
استون ، ریموند ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم و فلوچارت
غلامی ، بهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌غ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مدار درب های اتوماتیک پارکینگ AVR
غلامی ، علیرضا ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ط۸ غ‌ / ، ک‌ /۵۲۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و اولویت بندی موانع سازمانی بازارگرایی در موسسات انتشاراتی شهرمشهد
غلامی ارباب دین محمدی ، فاطمه ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۴ب‌۸غ‌ /، ال‍ف‌ /۱۲۳۰، م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ش‍ر
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مهمترین قوانین کاربردی حاکم بر حقوق تجارت الکترونیکی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد، انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳/۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین کاربردی حقوق تجارت بین الملل WTO) [دبیلیو. تی . ا.] ، مالکیت فکری ، نفت و گاز، بیمه و ...)
حسنی ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد، انتشارات   ، ۱۳۹۵-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ح۵‌م۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک