کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ارک‍ن‍ان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍رازی‍اب‍ی‌( م‍دی‍ری‍ت‌)
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
داده‌ ک‍اوی‌
 
پدیدآور:
ب‍وس‍ل‍ی‌، پ‍اول‌
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ک‍وک‌، س‍ارا
پ‍ی‍ک‍ت‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سیستم های خبره : با فصولی درباره شبکه های عصبی مصنوعی ، تئوری مجموعه های فازی
غضنفری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌غ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی (اصول و کارکردها)
پیکتن ، فیلیپ ؛  تهران مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌پ۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد سیستماتیک الگوگیری : راهنمای مدیران برای خلق مزیت های رقابتی
کوک ، سارا ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی و کشف دانش
غضنفری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌غ۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
بوسلی ، پاول ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ب۸۶‌م۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک