کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍او م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌- آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --ای‍ران‌--آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اوم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - - ای‍ران‌ - - آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍او م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‍-آزم‍ون‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌( م‍دی‍ری‍ت‌ اج‍رای‍ی‌ - )آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا(ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اوم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍وراش‍م‍ن‍ان‌ طال‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۵۷-
ح‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍ت‍اب‌
ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍د،۱۳۵۶-
دن‍ی‍وی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌
پ‍وراش‍م‍ن‍ان‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍چ‍اری‌، ش‍ه‍اب‌
ال‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۵-
ن‍ورب‍خ‍ش‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۶۱-
ب‍رخ‍وردار، ب‍رن‍ا
پ‍وراش‍م‍ن‍ان‌ طال‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ی‍ک‌ اف‍روز، م‍س‍ع‍ود،۱۳۵۲-
زن‍ده‌ ن‍ام‌، ام‍ی‍ر،۱۳۵۲-
م‍ح‍ب‍وب‍ی‌ اس‍ف‍ن‍ج‍ان‍ی‌، رض‍ا،۱۳۵۹-
ج‍ع‍ف‍ری‌، ن‍ادر
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ده‍ق‍ان‌ م‍ن‍ش‍ادی‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۵۲-
 
ناشر:
ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱
دهقان منشادی ، محسن ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۹۸ر۹۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان فارسی (مدیریت اجرایی )
حلیمی ، مهتاب ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۷ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های عمومی مدیریت
بچاری ، شهاب ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۲۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ویژه گروه علوم انسانی شامل : درس ، نکته ، مثال های حل شده ...
دنیویان ، فاطمه ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۸۸‌ح۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی و تخصصی (حسابداری ) ویژه گروه علوم انسانی ، شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ...
پوراشمنان طالمی ، محمد حسین ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۸۷ز۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی و تخصصی (مدیریت ) ویژه گروه علوم انسانی شامل :شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ...
برخوردار، برنا ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۴۷ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)
غضنفری ، حسین ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌غ۶‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دانش مسائل روز
برخوردار، برنا ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۴۴د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی
پوراشمنان ، محمد حسین ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۸۷‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کنترل خطی ویژه گروه فنی - مهندسی شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تستهای ...
الفی ، علیرضا،۱۳۵۵- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۷‌س۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستم ویژه گروه فنی - مهندسی شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تستهای ...
محبوبی اسفنجانی ، رضا،۱۳۵۹- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ویژه گروه علوم انسانی شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تست های ...
نیک افروز، مسعود،۱۳۵۲- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی و تخصصی (مهندسی برق ) ویژه گروه فنی - مهندسی شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تست های طبقه ...
زنده نام ، امیر،۱۳۵۲- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ز۹۸ز۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی و تخصصی (مدیریت ) ویژه گروه علوم انسانی شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تست های ...
نوربخش ، علیرضا،۱۳۶۱- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی و آمار مدیریت ویژه گروه علوم انسانی شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تست های ...
پوراشمنان طالمی ، محمد حسین ،۱۳۵۷- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۸۷ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الکترومغناطیس برق ویژه گروه فنی - مهندسی شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تست های ...
عبدالعظیمی ، مجید،۱۳۵۶- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک ۱ و ۲ ویژه گروه فنی - مهندسی شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تست های ...
معصومی ، مسعود،۱۳۵۲- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل ویژه گروه فنی - مهندسی شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تست های ...
دهقان منشادی ، محسن ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۹۸‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی ویژه گروه فنی - مهندسی شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تست های ...
جعفری ، نادر ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ج۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی ویژه گروه فنی - مهندسی شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تست های ...
دهقان منشادی ، محسن ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۹۸ر۹۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2