کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ری‍چ‍ارد
ک‍ان‍وی‌، ج‍ان‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جدید
سیلورمن ، ریچارد ؛  [تهران ] علمی و فنی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بانکهای اطلاعاتی جهان
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، مرکز اطلاعات علمی و فنی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
توابع یک متغیره مختلط
کانوی ، جان ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۸۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌ک۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک